Sztuką jest umierać dla oj­czyz­ny, ale naj­większą sztuką jest dob­rze żyć dla niej.


sztuką-jest umierać-dla-oj­czyz­ny-ale-naj­większą-sztuką-jest dob­rze-żyć-dla-niej
stefan wyszyńskisztukąjest umieraćdlaoj­czyz­nyalenaj­większąsztukąjest dob­rzeżyćniejsztuką jest umieraćjest umierać dladla oj­czyz­nyale naj­większąnaj­większą sztukąsztuką jest dob­rzejest dob­rze żyćżyć dladla niejsztuką jest umierać dlajest umierać dla oj­czyz­nyale naj­większą sztukąnaj­większą sztuką jest dob­rzesztuką jest dob­rze żyćjest dob­rze żyć dlażyć dla niejsztuką jest umierać dla oj­czyz­nyale naj­większą sztuką jest dob­rzenaj­większą sztuką jest dob­rze żyćsztuką jest dob­rze żyć dlajest dob­rze żyć dla niejale naj­większą sztuką jest dob­rze żyćnaj­większą sztuką jest dob­rze żyć dlasztuką jest dob­rze żyć dla niej

Sztuka milczenia jest większa niż sztuka mówienia.naj­mniej wiem ale wy­daje mi się że wszys­tko ro­zumiem. bo­jaźni nie mogę się wyz­być choć wiem że dob­rze jest .czyż nie łat­wiej było by zap­rzes­tać po­zos­ta­wić przy­jem­ności sro­gie dla życia w spo­koju ? tyl­ko dla cze­go aku­rat miłość ? Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes.Sztuka jest czymś różnym od moralności, ale każda wielka sztuka jest swoim własnym morałem.Odejść dla czy­jegoś dob­ra jest czy­nem szlachet­nym, ale wśród naj­szlachet­niej­szych czynów jest tym naj­bar­dziej nikczemnym.Da­leko trud­niej jest żyć dla spra­wy, aniżeli dla niej umrzeć.