Sztukę przet­rwa­nia opa­nowu­jemy dzięki tym którzy nas naj­bar­dziej krzywdzą.


sztukę-przet­rwa­nia-opa­nowu­jemy-dzięki-tym-którzy-nas-naj­bar­dziej-krzywdzą
loquentiasztukęprzet­rwa­niaopa­nowu­jemydziękitymktórzynasnaj­bar­dziejkrzywdząsztukę przet­rwa­niaprzet­rwa­nia opa­nowu­jemyopa­nowu­jemy dziękidzięki tymtym którzyktórzy nasnas naj­bar­dziejnaj­bar­dziej krzywdząsztukę przet­rwa­nia opa­nowu­jemyprzet­rwa­nia opa­nowu­jemy dziękiopa­nowu­jemy dzięki tymdzięki tym którzytym którzy nasktórzy nas naj­bar­dziejnas naj­bar­dziej krzywdząsztukę przet­rwa­nia opa­nowu­jemy dziękiprzet­rwa­nia opa­nowu­jemy dzięki tymopa­nowu­jemy dzięki tym którzydzięki tym którzy nastym którzy nas naj­bar­dziejktórzy nas naj­bar­dziej krzywdząsztukę przet­rwa­nia opa­nowu­jemy dzięki tymprzet­rwa­nia opa­nowu­jemy dzięki tym którzyopa­nowu­jemy dzięki tym którzy nasdzięki tym którzy nas naj­bar­dziejtym którzy nas naj­bar­dziej krzywdzą

War­tym poz­na­nia jest ten człowiek, które­go im bliżej poz­na­jemy, tym bar­dziej od­kry­wamy jak wciąż go jeszcze mało znamy. -aforystokrata
war­tym-poz­na­nia-jest ten-człowiek-które­go-im bliżej-poz­na­jemy-tym-bar­dziej-od­kry­wamy-jak wciąż-go jeszcze-ło-znamy
Co jest lep­sze? Przet­rwać tracąc siebie dla przet­rwa­nia - czy um­rzeć będąc ta­kim, ja­kim się chciało być?  -karaczan19
co jest lep­sze-przet­rwać-tracąc-siebie-dla-przet­rwa­nia- czy-um­rzeć-będąc-­kim-ja­kim ę-chciało-być