Sztuka dla sztuki ma dla mnie pusty dźwięk frazesu, kształt błędnego koła, wątłość pobudki wystarczającej dla wirtuozów, których wyobraźnia kończy się w świetle zjawisk, a ambicja w celach efektu; lecz marnej i bezsilnej dla prawdziwego twórcy.


sztuka-dla-sztuki-dla-mnie-pusty-dźwięk-frazesu-kształt-błędnego-koła-wątłość-pobudki-wystarczającej-dla-wirtuozów-których-wyobraźnia
maria komornickasztukadlasztukimniepustydźwiękfrazesukształtbłędnegokoławątłośćpobudkiwystarczającejwirtuozówktórychwyobraźniakończysięświetlezjawiskambicjacelachefektuleczmarnejbezsilnejprawdziwegotwórcysztuka dladla sztukisztuki mama dladla mniemnie pustypusty dźwiękdźwięk frazesukształt błędnegobłędnego koławątłość pobudkipobudki wystarczającejwystarczającej dladla wirtuozówktórych wyobraźniawyobraźnia kończykończy sięw świetleświetle zjawiskambicja ww celachcelach efektulecz marnejmarnej ii bezsilnejbezsilnej dladla prawdziwegoprawdziwego twórcysztuka dla sztukidla sztuki masztuki ma dlama dla mniedla mnie pustymnie pusty dźwiękpusty dźwięk frazesukształt błędnego koławątłość pobudki wystarczającejpobudki wystarczającej dlawystarczającej dla wirtuozówktórych wyobraźnia kończywyobraźnia kończy siękończy się wsię w świetlew świetle zjawiska ambicja wambicja w celachw celach efektulecz marnej imarnej i bezsilneji bezsilnej dlabezsilnej dla prawdziwegodla prawdziwego twórcy

Ten doczeka duszy potępienia, kto się pozbywa sam miłości czystej dla rzeczy marnej, dla rozkoszy cienia. -Dante Alighieri
ten-doczeka-duszy-potępienia-kto-ę-pozbywa-sam-miłoś-czystej-dla-rzeczy-marnej-dla-rozkoszy-cienia
Nie umrę w ogóle dla siebie, lecz tylko dla innych dla tych z którymi stracę łączność. -Johann Gottlieb Fichte
nie-umrę-w-ogó-dla-siebie-lecz-tylko-dla-innych-dla-tych-z-którymi-stracę-łączność
Sztuką jest umierać dla oj­czyz­ny, ale naj­większą sztuką jest dob­rze żyć dla niej. -Stefan Wyszyński
sztuką-jest umierać-dla-oj­czyz­ny-ale-naj­większą-sztuką-jest dob­rze-żyć-dla-niej