Sztuka jest emanacją naszego wewnętrznego życia i ona jest decydującą wartością tworzenia.


sztuka-jest-emanacją-naszego-wewnętrznego-życia-i-ona-jest-decydującą-wartośą-tworzenia
zofia kucównasztukajestemanacjąnaszegowewnętrznegożyciaonadecydującąwartościątworzeniasztuka jestjest emanacjąemanacją naszegonaszego wewnętrznegowewnętrznego życiażycia ii onaona jestjest decydującądecydującą wartościąwartością tworzeniasztuka jest emanacjąjest emanacją naszegoemanacją naszego wewnętrznegonaszego wewnętrznego życiawewnętrznego życia iżycia i onai ona jestona jest decydującąjest decydującą wartościądecydującą wartością tworzeniasztuka jest emanacją naszegojest emanacją naszego wewnętrznegoemanacją naszego wewnętrznego życianaszego wewnętrznego życia iwewnętrznego życia i onażycia i ona jesti ona jest decydującąona jest decydującą wartościąjest decydującą wartością tworzeniasztuka jest emanacją naszego wewnętrznegojest emanacją naszego wewnętrznego życiaemanacją naszego wewnętrznego życia inaszego wewnętrznego życia i onawewnętrznego życia i ona jestżycia i ona jest decydującąi ona jest decydującą wartościąona jest decydującą wartością tworzenia

Młodość jest wartością samą w sobie czyli niszczycielką wszelkich innych wartości, które nie są jej potrzebne, gdyż ona - samowystarczalna. -Witold Gombrowicz
młodość-jest-wartośą-samą-w-sobie-czyli-niszczycielką-wszelkich-innych-wartoś-które-nie-są-jej-potrzebne-gdyż-ona-samowystarczalna
Modlitwą jest całość naszego życia, każdy nasz dzień, to, do czego dążymy i czym jesteśmy, Modlitwa opasuje świat i kto wie, czy nie ona jedna, oprócz woli Boga, trzyma świat, by nie runął. -Jerzy Zawieyski
modlitwą-jest-całość-naszego-życia-każdy-nasz-dzień-to-do-czego-dążymy-i-czym-jesteśmy-modlitwa-opasuje-świat-i-kto-wie-czy-nie-ona-jedna
Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes. -Andy Warhol
robienie-pieniędzy-jest-sztuką-praca-również-jest-sztuką-lecz-najlepszą-sztuką-na-świecie-jest-dobry-interes
Psychika jest jedynie emanacją cielesności; ciało kształtuje duszę wedle siebie. -Tomasz Mann
psychika-jest-jedynie-emanacją-cielesnoś-ciało-kształtuje-duszę-wedle-siebie
Człowiek jest odkryciem niedawnym, jak wykaziije bez trudności archeologia naszego myślenia. Wykazuje też ona możliwość jego rychłego kresu. -Michel Foucault
człowiek-jest-odkryciem-niedawnym-jak-wykaziije-bez-trudnoś-archeologia-naszego-myślenia-wykazuje-też-ona-możliwość-jego-rychłego-kresu