Sztuka jest wytwarzaniem fikcyjnego świata, który na równi z rzeczywistym daje ludzkiej duszy możność i zadowolenie uświadamiania jej życia.


sztuka-jest-wytwarzaniem-fikcyjnego-świata-który-na-równi-z-rzeczywistym-daje-ludzkiej-duszy-możność-i-zadowolenie-uświadamiania-jej-życia
stanisławsztukajestwytwarzaniemfikcyjnegoświataktórynarównirzeczywistymdajeludzkiejduszymożnośćzadowolenieuświadamianiajejżyciasztuka jestjest wytwarzaniemwytwarzaniem fikcyjnegofikcyjnego świataktóry nana równirówni zz rzeczywistymrzeczywistym dajedaje ludzkiejludzkiej duszyduszy możnośćmożność ii zadowoleniezadowolenie uświadamianiauświadamiania jejjej życiasztuka jest wytwarzaniemjest wytwarzaniem fikcyjnegowytwarzaniem fikcyjnego świataktóry na równina równi zrówni z rzeczywistymz rzeczywistym dajerzeczywistym daje ludzkiejdaje ludzkiej duszyludzkiej duszy możnośćduszy możność imożność i zadowoleniei zadowolenie uświadamianiazadowolenie uświadamiania jejuświadamiania jej życiasztuka jest wytwarzaniem fikcyjnegojest wytwarzaniem fikcyjnego świataktóry na równi zna równi z rzeczywistymrówni z rzeczywistym dajez rzeczywistym daje ludzkiejrzeczywistym daje ludzkiej duszydaje ludzkiej duszy możnośćludzkiej duszy możność iduszy możność i zadowoleniemożność i zadowolenie uświadamianiai zadowolenie uświadamiania jejzadowolenie uświadamiania jej życiasztuka jest wytwarzaniem fikcyjnego świataktóry na równi z rzeczywistymna równi z rzeczywistym dajerówni z rzeczywistym daje ludzkiejz rzeczywistym daje ludzkiej duszyrzeczywistym daje ludzkiej duszy możnośćdaje ludzkiej duszy możność iludzkiej duszy możność i zadowolenieduszy możność i zadowolenie uświadamianiamożność i zadowolenie uświadamiania jeji zadowolenie uświadamiania jej życia

Głupim jest człowiek, który uważa, że szczęście jest jakimś rzeczywistym stanem rzeczy. Ono jest jego własnym co do tego złudzeniem. -Erazm z Rotterdamu
głupim-jest-człowiek-który-uważa-że-szczęście-jest-jakimś-rzeczywistym-stanem-rzeczy-ono-jest-jego-własnym-co-do-tego-złudzeniem
Piękność jest pierwszym darem, który natura daje kobiecie i pierwszym, który jej odbiera. -Feliks Feldheim
piękność-jest-pierwszym-darem-który-natura-daje-kobiecie-i-pierwszym-który-jej-odbiera
Ożywiajmy w sobie ambicję życia, tak konieczną Narodowi, który dotąd bardziej wsławił się sztuką bohaterskiego umierania niż umiejętnością życia. -Stefan Wyszyński
ożywiajmy-w-sobie-ambicję-życia-tak-konieczną-narodowi-który-dotąd-bardziej-wsławił-ę-sztuką-bohaterskiego-umierania-ż-umiejętnośą
Szczęście daje mężczyźnie kobieta, ale zadowolenie - kobiety. -Magdalena Samozwaniec
szczęście-daje-mężczyźnie-kobieta-ale-zadowolenie-kobiety
Ożywiaj­my w so­bie am­bicję życia, tak ko­nie­czną Na­rodo­wi, który dotąd bar­dziej wsławił się sztuką bo­hater­skiego umiera­nia niż umiejętnością życia. -Stefan Wyszyński
ożywiaj­my-w so­bie-am­bicję-życia-tak-ko­nie­czną-na­rodo­wi-który-dotąd-bar­dziej-wsławił ę-sztuką-bo­hater­skiego-umiera­nia
Zdrowie jest tym czynnikiem, który daje poczucie, iż właśnie jesteśmy w najlepszym okresie naszego życia. -Franklin Pierce Adams
zdrowie-jest-tym-czynnikiem-który-daje-poczucie-iż-właśnie-jesteśmy-w-najlepszym-okresie-naszego-życia