Sztuka przemawia jedynie do niezmiernie ograniczonej liczby ludzi.


sztuka-przemawia-jedynie-do-niezmiernie-ograniczonej-liczby-ludzi
paul cezannesztukaprzemawiajedyniedoniezmiernieograniczonejliczbyludzisztuka przemawiaprzemawia jedyniejedynie dodo niezmiernieniezmiernie ograniczonejograniczonej liczbyliczby ludzisztuka przemawia jedynieprzemawia jedynie dojedynie do niezmierniedo niezmiernie ograniczonejniezmiernie ograniczonej liczbyograniczonej liczby ludzisztuka przemawia jedynie doprzemawia jedynie do niezmierniejedynie do niezmiernie ograniczonejdo niezmiernie ograniczonej liczbyniezmiernie ograniczonej liczby ludzisztuka przemawia jedynie do niezmiernieprzemawia jedynie do niezmiernie ograniczonejjedynie do niezmiernie ograniczonej liczbydo niezmiernie ograniczonej liczby ludzi

Przyszłość narodu zależy nie tylko od liczby samochodów, ile od liczby wózków dziecięcych.Starość i młodość patrzą na życie z przeciwnych końców teleskopu: dla jednej jest ono niezmiernie długie, dla drugiej niezmiernie krótkie.(Pra­ca, stu­dia, dom) I gówno z te­go mom Tłumaczę na­wias: W ma­tema­tyce liczby w na­wiasie oz­naczają liczby Wy nie wiecie co to jest matematyka! wy myślicie: liczby, liczby! Nie! A ona śpiewa, gra jak kryształ. Cała dusza tonie w dźwięcznym, przejrzystym krysztale.Miarą dobra i zła jest jak największe szczęście największej liczby ludzi.Widzi­my wkoło ludzi szczęśli­wych, którym nie my da­liśmy owo szczęście i to nas gnębi niezmiernie.