Sztuka przynosi nam dowód, że istnieje coś innego niż nicość.


sztuka-przynosi-nam-dowód-że-istnieje-coś-innego-ż-nicość
marcel proustsztukaprzynosinamdowódżeistniejecośinnegoniżnicośćsztuka przynosiprzynosi namnam dowódże istniejeistnieje coścoś innegoinnego niżniż nicośćsztuka przynosi namprzynosi nam dowódże istnieje cośistnieje coś innegocoś innego niżinnego niż nicośćsztuka przynosi nam dowódże istnieje coś innegoistnieje coś innego niżcoś innego niż nicośćże istnieje coś innego niżistnieje coś innego niż nicość

Rozmawiano o istnieniu Boga. Powiedziałem: - Na dowód mo­jej miłości możesz zab­rać mo­je ser­ce. - Ha­haha... Dob­re.Jak mam zab­rać coś co już daw­no nie istnieje? Sztuka powinna być oknem otwartym na coś, co istnieje i to istnienie trzeba potwierdzić i opisać.Życie to jest to, co się nam przydarza, kiedy planujemy coś zupełnie innego.Wiara pozwala nam pojąć, że istnieje coś Niepojętego.Od większości z nas wymaga się ciągłej, podniesionej do rangi systemu obłudy. Nie można bez szkody dla zdrowia dzień w dzień udawać co innego, niż się czuje, zachwycać się tym, czego się nie lubi, cieszyć się z tego, co przynosi nieszczęście.