Szu­kała miłości u sa­mych bram piekła, sa­mego Belze­buba wi­zytą urzekła! Tu miłości nie znaj­dziesz - tak jej wytłumaczył :szu­kaj jej na górze, co­kol­wiek to znaczy ?Po­noć jest aniel­ska, bo do­daje skrzy­deł - Kiedy tu pow­ro­cisz - będziesz szu­kać wi­deł! !! 


szu­kała-miłoś-u ­mych-bram-piekła-­mego-belze­buba-wi­zytą-urzekła-tu miłoś-nie znaj­dziesz- tak-jej-wytłumaczył-szu­kaj-jej
niuszaszu­kałamiłościu sa­mychbrampiekłasa­megobelze­bubawi­zytąurzekłatu miłościnie znaj­dziesz takjejwytłumaczyłszu­kajna górzeco­kol­wiekto znaczypo­noćjest aniel­skabo do­dajeskrzy­deł kiedytu pow­ro­cisz będzieszszu­kaćwi­deł szu­kała miłościmiłości u sa­mychu sa­mych brambram piekłasa­mego belze­bubabelze­buba wi­zytąwi­zytą urzekłatu miłości nie znaj­dziesz tak jejjej wytłumaczyłszu­kaj jejjej na górzeco­kol­wiek to znaczypo­noć jest aniel­skabo do­daje skrzy­deł kiedy tu pow­ro­cisz będziesz szu­kaćszu­kać wi­dełszu­kała miłości u sa­mychmiłości u sa­mych bramu sa­mych bram piekłasa­mego belze­buba wi­zytąbelze­buba wi­zytą urzekła tak jej wytłumaczyłszu­kaj jej na górze będziesz szu­kać wi­deł

Nie sta­raj się mówić, dziecin­ko. Ja cię nie słyszę. Kiedy wyj­dziesz, poszu­kaj ptaków; jeśli usłyszysz swo­bod­ny trze­pot ich skrzy­deł, to znaczy że żyjesz. -Ángela Becerra
nie-sta­raj ę-mówić-dziecin­ko-ja ę-nie słyszę-kiedy wyj­dziesz-poszu­kaj-ptaków-śli-usłyszysz-swo­bod­ny-trze­pot-ich
Jes­teś pe­wien, że nie pod­ci­nasz jej skrzy­deł, za­miast pomóc jej znów nau­czyć się latać?  -B » Anne Bishop » Serce Kaeleer
jes­teś-pe­wien-że nie pod­­nasz-jej-skrzy­deł-za­miast-pomóc-jej-znów-nau­czyć ę-latać