Szu­kała nas­to­lat­ka chłopa­ka zawzięcie uciekając się często do prób desperackich ze sta­rań ni­ci, lecz sa­mot­na nie będzie dziec­ka spodziewa się w połowie wakacji 


szu­kała-nas­to­lat­ka-chłopa­ka-zawzięcie-uciekając ę-często-do prób-desperackich-ze-sta­rań-­-lecz-­­na-nie będzie-dziec­ka
pepekszu­kałanas­to­lat­kachłopa­kazawzięcieuciekając sięczęstodo próbdesperackichzesta­rańni­cileczsa­mot­nanie będziedziec­kaspodziewa sięw połowiewakacji szu­kała nas­to­lat­kanas­to­lat­ka chłopa­kachłopa­ka zawzięciezawzięcie uciekając sięuciekając się częstoczęsto do próbdo prób desperackichdesperackich zeze sta­raństa­rań ni­cilecz sa­mot­nasa­mot­na nie będzienie będzie dziec­kadziec­ka spodziewa sięspodziewa się w połowiew połowie wakacji szu­kała nas­to­lat­ka chłopa­kanas­to­lat­ka chłopa­ka zawzięciechłopa­ka zawzięcie uciekając sięzawzięcie uciekając się częstouciekając się często do próbczęsto do prób desperackichdo prób desperackich zedesperackich ze sta­rańze sta­rań ni­cilecz sa­mot­na nie będziesa­mot­na nie będzie dziec­kanie będzie dziec­ka spodziewa siędziec­ka spodziewa się w połowiespodziewa się w połowie wakacji 

A jeśli kiedyś każdy z nas by się zgu­bił poszu­kam Cię, lecz ty też szu­kać mnie musisz. To nie będzie łat­we, lecz dasz so­bie radę jeśli za­leży Ci na mnie tak jak mówisz. -carrieef
a śli-kiedyś-każdy-z nas-by ę-zgu­bił-poszu­kam-cię-lecz-ty też-szu­kać-mnie-musisz-to-nie będzie-łat­we-lecz-dasz-so­bie-radę
Na­tura ob­darzyła go ''hojnie'', bo o to tak bar­dzo prosił. Bez prob­le­mu ''na tym'' wiad­ra wo­dy nosił. Lecz sta­rość by­wa często nieudana już nie mógł-wy­siadły mu kolana... -Niusza
na­tura-ob­darzyła-go ''hojnie''-bo-o to tak-bar­dzo-prosił-bez-prob­­mu-''na-tym''-wiad­ra-wo­dy-nosił-lecz-sta­rość-by­wa-często
Nie sta­jemy się sa­mot­ni dla­tego, że miłość od nas odeszła, lecz dla­tego, że od­rzu­ciliśmy przy­jaciół, gdy ona przyszła... -Seneka 18
nie-sta­jemy ę-­­-dla­tego-że miłość-od nas-odeszła-lecz-dla­tego-że od­rzu­ciliśmy-przy­jaciół-gdy-ona-przyszła