Szu­kając ak­ceptac­ji u in­nych naj­pewniej dos­ta­niesz ba­las­tu ser­ca, znaj­dując ją w so­bie uzys­kasz lek­kość duszy.


szu­kając-ak­ceptac­ji-u in­nych-naj­pewniej-­­niesz-ba­las­-ser­ca-znaj­dując-ją w so­bie-uzys­kasz-lek­kość-duszy
papużkaszu­kającak­ceptac­jiu in­nychnaj­pewniejdos­ta­nieszba­las­tuser­caznaj­dującją w so­bieuzys­kaszlek­kośćduszyszu­kając ak­ceptac­jiak­ceptac­ji u in­nychu in­nych naj­pewniejnaj­pewniej dos­ta­nieszdos­ta­niesz ba­las­tuba­las­tu ser­caznaj­dując ją w so­bieją w so­bie uzys­kaszuzys­kasz lek­kośćlek­kość duszyszu­kając ak­ceptac­ji u in­nychak­ceptac­ji u in­nych naj­pewnieju in­nych naj­pewniej dos­ta­niesznaj­pewniej dos­ta­niesz ba­las­tudos­ta­niesz ba­las­tu ser­caznaj­dując ją w so­bie uzys­kaszją w so­bie uzys­kasz lek­kośćuzys­kasz lek­kość duszyszu­kając ak­ceptac­ji u in­nych naj­pewniejak­ceptac­ji u in­nych naj­pewniej dos­ta­nieszu in­nych naj­pewniej dos­ta­niesz ba­las­tunaj­pewniej dos­ta­niesz ba­las­tu ser­caznaj­dując ją w so­bie uzys­kasz lek­kośćją w so­bie uzys­kasz lek­kość duszyszu­kając ak­ceptac­ji u in­nych naj­pewniej dos­ta­nieszak­ceptac­ji u in­nych naj­pewniej dos­ta­niesz ba­las­tuu in­nych naj­pewniej dos­ta­niesz ba­las­tu ser­caznaj­dując ją w so­bie uzys­kasz lek­kość duszy

Co znaj­dziesz za os­tatni­mi drzwiami przed niebem ?  Jeżeli masz zam­knięte ser­ce nie znaj­dziesz za ty­mi drzwiami nic co by ci oświet­liło drogę, ale jeżeli two­je ser­ce jest ot­warte znaj­dziesz tam ludzi którzy szu­kają tak jak i ty i ra­zem od­naj­dziecie właści­we drzwi.W dźwięku szu­mu mój głos kruszeje. Jak­by wiatr się zer­wał i wieje, Dmucha i świszcze przez mo­je żeb­ra, Szu­kając tyl­ko ciepłego ser­ca. Jest zim­ny? Wiatr ciepło niesie. W moim ser­cu, z kwiatów wian­ki ple­cie. I wnet je za­biera, niesie do końca, Składa je w To­bie, wewnątrz me­go słońca.za­gubiony element jak ta­lia kart bez asa brak jed­ne­go oddala od up­ragnionej pełni do­tykasz myślą w ciszy się karmisz cze­kając na coś co sa­mo nie przyjdzie daję ci uśmiech na wiatr kładę żale już uleciałe na­pełnij się spokojem by poczuć w od­dechu lek­kość czys­te­go serca wyb­ra­kowa­ne to szczęście gdy ścis­kasz w dłoniach zemste szu­kając praw­dy, znaj­dziesz je­dynie siebie Znaj­du­jesz to, cze­go szu­kasz, umy­ka ci to, co zaniedbujesz.To, cze­go szu­kasz, znaj­dziesz w os­tatnim spośród możli­wych miejsc.