Szu­kając Ciebie zgu­biłam siebie...


szu­kając-ciebie-zgu­biłam-siebie
opuszczonaszu­kającciebiezgu­biłamsiebieszu­kając ciebieciebie zgu­biłamzgu­biłam siebieszu­kając ciebie zgu­biłamciebie zgu­biłam siebieszu­kając ciebie zgu­biłam siebie

Zgu­biłam siebie , Części mo­jej duszy ktoś mi zabrał Bez­powrot­nie . Zgu­biłam is­tnienie , Jak­by ktoś mnie ok­radł ,jak­by za­bił Nieroz­trop­nie . Czuję ni­cość , Jak­by części Mo­jej dziw­nej egzys­ten­cji , Ktoś roz­dał Złym ludziom . Nie czuję , Że pat­rzysz , Uważasz ,bo mu­sisz . Nie mu­sisz ,  Nie od­chodź , Pomóż mi szu­kać Mo­jej zgu­bionej duszy .Za­mykam oczy, szu­kając Ciebie nocą. Wiem, że jes­teś tu.szu­kając praw­dy, znaj­dziesz je­dynie siebie w życiu różnili szu­kając siebie na tle całkiem kochani Nie od­na­leźliście się - bo ona dniami spa­cero­wała poszu­kując Ciebie wśród ka­mienic, a ty no­cami podążałeś przez mias­to szu­kając jej śladu.- cze­go pan tu szu­ka ? - py­ta po­lic­jant przechodnia. - chcę zna­leźć sto złotych ... - i zgu­bił je pan w tym miej­scu ? - czy ja po­wie­działem, że zgu­biłem ? ja chcę po pros­tu zna­leźć sto złotych !