Szu­kając po­par­cia łat­wo zos­tać popychadłem.


szu­kając-po­­cia-łat­wo-zos­ć-popychadłem
eugeniusz korkoszszu­kającpo­par­ciałat­wozos­taćpopychadłemszu­kając po­par­ciapo­par­cia łat­wołat­wo zos­taćzos­tać popychadłemszu­kając po­par­cia łat­wopo­par­cia łat­wo zos­taćłat­wo zos­tać popychadłemszu­kając po­par­cia łat­wo zos­taćpo­par­cia łat­wo zos­tać popychadłemszu­kając po­par­cia łat­wo zos­tać popychadłem

Ludzie szu­kają praw­dy. Kiedy sądzą, że ją od­na­leźli przes­tają szu­kać i na­wet im w głowie po­zos­ta­nie, że naj­bar­dziej zdu­miewające od­kry­cia po­zos­tały dla nich tajemnicą.Oj­cem zos­tać łat­wo, znacznie trud­niej nim być.Był czas, gdy ak­torki chciały zos­tać gwiaz­da­mi; te­raz ma­my co­raz więcej gwiazd, które chciałyby zos­tać aktorkami.Po­win­niście wie­rzyć w wyg­raną wbrew oczy­wis­tości, że nie możecie wyg­rać. Tyl­ko ta­ka wiara jest praw­dzi­wa, a wszel­ka wiara, która szu­ka po­par­cia ro­zumu, nie jest praw­dziwą wiarą.Marzył so­bie być ogierem, pa­siko­nik, ale był frajerem tak to w życiu by­wa, że i lwu ok­lapnie przy­cięta grzywa chciał być pumą, piękną i gładką nie da ra­dy, fry­zurę ma za rzadką klo­nem chciał być i szu­mieć donośnie - za dużo wy­je, jak hiena żałośnie chciał być su­per­me­nem, la­tać na gazie przyszło mu zos­tać królo­wej paziem Szu­kając Ciebie zgu­biłam siebie...