szu­kając praw­dy, znaj­dziesz je­dynie siebie 


szu­kając-praw­dy-znaj­dziesz-­dynie-siebie 
papillondenuitszu­kającpraw­dyznaj­dzieszje­dyniesiebie szu­kając praw­dyznaj­dziesz je­dynieje­dynie siebie znaj­dziesz je­dynie siebie 

Co znaj­dziesz za os­tatni­mi drzwiami przed niebem ?  Jeżeli masz zam­knięte ser­ce nie znaj­dziesz za ty­mi drzwiami nic co by ci oświet­liło drogę, ale jeżeli two­je ser­ce jest ot­warte znaj­dziesz tam ludzi którzy szu­kają tak jak i ty i ra­zem od­naj­dziecie właści­we drzwi.To, cze­go szu­kasz, znaj­dziesz w os­tatnim spośród możli­wych miejsc.Szu­kała miłości u sa­mych bram piekła, sa­mego Belze­buba wi­zytą urzekła! Tu miłości nie znaj­dziesz - tak jej wytłumaczył :szu­kaj jej na górze, co­kol­wiek to znaczy ?Po­noć jest aniel­ska, bo do­daje skrzy­deł - Kiedy tu pow­ro­cisz - będziesz szu­kać wi­deł! !! Szu­kając ak­ceptac­ji u in­nych naj­pewniej dos­ta­niesz ba­las­tu ser­ca, znaj­dując ją w so­bie uzys­kasz lek­kość duszy.Nie znaj­dziesz lep­sze­go jut­ra, jeśli nie szu­kasz te­raz. Z cyk­lu po­wieści