Szu­kam cię - a gdy cię widzę, udaję, że cię nie widzę. Kocham cię - a gdy cię spotkam, udaję, że cię nie kocham. Zginę przez ciebie - nim zginę, krzyknę, że ginę przypadkiem...


szu­kam-ę- a gdy-ę-widzę-udaję-że ę-nie widzę-kocham-ę- a gdy-ę-spotkam-udaję-że ę-nie kocham-zginę-przez-ciebie- nim
kazimierz przerwa-tetmajerszu­kamcię a gdywidzęudajęże cięnie widzękochamspotkamnie kochamzginęprzezciebie nimzginękrzyknęże ginęprzypadkiemszu­kam cię a gdy cięcię widzęże cię nie widzękocham cię a gdy cięcię spotkamże cię nie kochamzginę przezprzez ciebie nim zginęże ginę przypadkiem a gdy cię widzę a gdy cię spotkamzginę przez ciebie

Nieroz­pozna­na wys­po rozkoszy, Kocham Cię! Ta­jem­nicza na­miet­ności duszy, Kocham Cię! Myśli mo­ja nieu­chwyt­na w locie, Kocham Cię! Ser­ce mo­jego oceanu roztargnienia, Kocham Cię! Nadziejo blis­ka tym co umierają, Kocham Cię! Uk­ry­ta duszo mo­jej świadomości, Kocham Cię! Mu­zo mo­jego życia bez trwogi, Kocham Cię! Kocham Cię stok­roć bar­dziej niźli ko­gokol­wiek do tej po­ry kochać byłam w stanie.Czy Cię kocham? Nie...no co Ty? Mi tyl­ko ser­duszko wa­riuje,gdy Cię widzę.. :) Jak wios­na dla ma­larza nat­chnieniem tak ty jes­teś dla mnie. Pragnę cię wiel­bić po ko­niec moich dni ale wiem, że długo nie po­ciągnę z tą sa­mot­nością i uda­waną obojętnością na świat. Wiel­bię cię i kocham nic innego. Każda chwi­la gdy cię nie widzę jest chwilą straconą. Niema rzeczy ani czy­nu bym zmienił zda­nie boś ty mą gwiaz­dką w oku. Kocham Cię Miarą mo­jej niena­wiści do ciebie jest właśnie miłość. Niena­widzę cię tak sa­mo, jak cię kocham! Kocham Cię bo Cie potrzebuje.. Pot­rze­buje Cię bo kocham Cię...Wy­je do księżyca nocą za­kocha­ny wilk. Wy­je, bo wilczyca też się za­kochała w nim. Raz gdy dzwo­nił do niej w wieczór tam­ten gdy się spił, 'Kocham Cię' powtarzał i przez słuchawkę za nią wył. Przep­raszam Cię kochanie, że os­tatnio Cię zraniłem. Wiem, że byłem draniem i że strasznie głupi byłem. Wreszcie zrozumiałem, że bez Ciebie nie chcę żyć. Godzin pięć bez Ciebie i już mi się chciało wyć. * Dla Joasi *