szu­kam miłości prostej jedynej ust po­całun­ku i spoj­rzeń twych oczu i po­wiek przymkniętych a wiatr co włosy tarmosi a w słońca pieszczocie jestem szu­kam miłości twych ra­mion obręczy dłoni czułości radości namiętności gdzie jesteś? 


szu­kam-miłoś-prostej-jedynej-ust-po­całun­ku-i-spoj­rzeń-twych-oczu-i-po­wiek-przymkniętych-a-wiatr-co włosy-tarmosi-a-w słońca
poeta wyklętyszu­kammiłościprostejjedynejustpo­całun­kuspoj­rzeńtwychoczupo­wiekprzymkniętychwiatrco włosytarmosiw słońcapieszczociejestemra­mionobręczydłoniczułościradościnamiętnościgdziejesteś szu­kam miłościmiłości prostejprostej jedynejjedynej ustust po­całun­kupo­całun­ku ii spoj­rzeńspoj­rzeń twychtwych oczuoczu ii po­wiekpo­wiek przymkniętychwiatr co włosyco włosy tarmosiw słońca pieszczociepieszczocie jestemjestem szu­kamszu­kam miłościmiłości twychtwych ra­mionra­mion obręczyobręczy dłonidłoni czułościczułości radościradości namiętnościnamiętności gdzieszu­kam miłości prostejmiłości prostej jedynejprostej jedynej ustjedynej ust po­całun­kuust po­całun­ku ipo­całun­ku i spoj­rzeńi spoj­rzeń twychspoj­rzeń twych oczutwych oczu ioczu i po­wieki po­wiek przymkniętychprzymkniętych a wiatra wiatr co włosywiatr co włosy tarmositarmosi a w słońcaa w słońca pieszczociew słońca pieszczocie jestempieszczocie jestem szu­kamjestem szu­kam miłościszu­kam miłości twychmiłości twych ra­miontwych ra­mion obręczyra­mion obręczy dłoniobręczy dłoni czułościdłoni czułości radościczułości radości namiętnościradości namiętności gdzie