Szu­kam miej­sc magicznych w świecie ob­dartym, ze złudzeń i ludzi w środ­ku ślicznych, mi­mo ich utrudzeń. W tych cza­sach mass media od­stają od normy: treści zbyt wiele, lecz gdzie szu­kać formy? 


szu­kam-miej­sc-magicznych-w-świecie-ob­dartym-ze złudzeń-i-ludzi-w środ­ku-ślicznych-mi­mo-ich-utrudzeń-w-tych-cza­sach-mass-media
niuszaszu­kammiej­scmagicznychświecieob­dartymze złudzeńludziw środ­kuślicznychmi­moichutrudzeńtychcza­sachmassmediaod­stająod normytreścizbytwieleleczgdzieszu­kaćformy szu­kam miej­scmiej­sc magicznychmagicznych ww świecieświecie ob­dartymze złudzeń ii ludziludzi w środ­kuw środ­ku ślicznychmi­mo ichich utrudzeńw tychtych cza­sachcza­sach massmass mediamedia od­stająod­stają od normytreści zbytzbyt wielelecz gdziegdzie szu­kaćszu­kam miej­sc magicznychmiej­sc magicznych wmagicznych w świeciew świecie ob­dartymze złudzeń i ludzii ludzi w środ­kuludzi w środ­ku ślicznychmi­mo ich utrudzeńw tych cza­sachtych cza­sach masscza­sach mass mediamass media od­stająmedia od­stają od normytreści zbyt wielelecz gdzie szu­kać

Już wiele cza­su mineło. Ty­le osób się przez mo­je życie przewineło. A ja na­dal pośród wszys­tkiego szu­kam tyl­ko Ciebie. -AnDree
już-wiele-cza­su-ło-ty­-osób ę-przez-mo­-życie-przewineło-a-ja na­dal-pośród-wszys­tkiego-szu­kam-tyl­ko-ciebie