szu­kam poez­ji która bru­tal­nie rzu­ci mnie na kolana bez naj­mniej­sze­go na­wet cienia wątpliwości... szu­kam kil­ku wersów które roz­paczli­wie dadzą do zro­zumienia... - no właśnie Ty. gdzie słowa które opiszą drżenie rąk bi­cie ser­ca roz­pa­lone czoło nieos­wo­jone myśli czające się gdzieś w kąci­ku ro­zumu? przy­cup­nięte... gdy­byś mógł być naj­piękniej­szym słowem... al­bo cho­ciaż wierszem 


szu­kam-poez­ji-która-bru­tal­nie-rzu­-mnie-na kolana-bez-naj­mniej­sze­go-na­wet-cienia-wątpliwoś-szu­kam-kil­ku-wersów-które
angelekszu­kampoez­jiktórabru­tal­nierzu­cimniena kolanabeznaj­mniej­sze­gona­wetcieniawątpliwościkil­kuwersówktóreroz­paczli­wiedadządo zro­zumienia no właśnietygdziesłowaopisządrżenierąkbi­cieser­caroz­pa­loneczołonieos­wo­jonemyśliczające sięgdzieśw kąci­kuro­zumuprzy­cup­niętegdy­byśmógłbyćnaj­piękniej­szymsłowemal­bocho­ciażwierszem szu­kam poez­jipoez­ji któraktóra bru­tal­niebru­tal­nie rzu­cirzu­ci mniemnie na kolanana kolana bezbez naj­mniej­sze­gonaj­mniej­sze­go na­wetna­wet cieniacienia wątpliwościwątpliwości szu­kamszu­kam kil­kukil­ku wersówwersów którektóre roz­paczli­wieroz­paczli­wie dadządadzą do zro­zumienia no właśnie tygdzie słowasłowa którektóre opisząopiszą drżeniedrżenie rąkrąk bi­ciebi­cie ser­caser­ca roz­pa­loneroz­pa­lone czołoczoło nieos­wo­jonenieos­wo­jone myślimyśli czające sięczające się gdzieśgdzieś w kąci­kuw kąci­ku ro­zumuprzy­cup­nięte gdy­byśgdy­byś mógłmógł byćbyć naj­piękniej­szymnaj­piękniej­szym słowemsłowem al­boal­bo cho­ciażcho­ciaż wierszem szu­kam poez­ji którapoez­ji która bru­tal­niektóra bru­tal­nie rzu­cibru­tal­nie rzu­ci mnierzu­ci mnie na kolanamnie na kolana bezna kolana bez naj­mniej­sze­gobez naj­mniej­sze­go na­wetnaj­mniej­sze­go na­wet cieniana­wet cienia wątpliwościcienia wątpliwości szu­kamwątpliwości szu­kam kil­kuszu­kam kil­ku wersówkil­ku wersów którewersów które roz­paczli­wiektóre roz­paczli­wie dadząroz­paczli­wie dadzą do zro­zumieniagdzie słowa któresłowa które opisząktóre opiszą drżenieopiszą drżenie rąkdrżenie rąk bi­cierąk bi­cie ser­cabi­cie ser­ca roz­pa­loneser­ca roz­pa­lone czołoroz­pa­lone czoło nieos­wo­joneczoło nieos­wo­jone myślinieos­wo­jone myśli czające sięmyśli czające się gdzieśczające się gdzieś w kąci­kugdzieś w kąci­ku ro­zumuprzy­cup­nięte gdy­byś mógłgdy­byś mógł byćmógł być naj­piękniej­szymbyć naj­piękniej­szym słowemnaj­piękniej­szym słowem al­bosłowem al­bo cho­ciażal­bo cho­ciaż wierszem