Szu­kamy wśród gwiazd, te­go co kry­je się w nas.


szu­kamy-wśród-gwiazd-te­go-co kry­ ę-w nas
kedarszu­kamywśródgwiazdte­goco kry­je sięw nasszu­kamy wśródwśród gwiazdte­go co kry­je sięco kry­je się w nasszu­kamy wśród gwiazdte­go co kry­je się w nas

`Często na nur­tujące nas py­tania szu­kamy od­po­wie­dzi w in­terne­cie, wśród zna­jomych, rodzi­ny.. a tak nap­rawdę cza­sami le­piej pocze­kać na dal­szy bieg wydarzeń. -bluecaffe
`często-na nur­tują-nas-py­tania-szu­kamy-od­po­wie­dzi-w in­terne­cie-wśród-zna­jomych-rodzi­ny-a tak-nap­rawdę-cza­sami-­piej
Tak często szu­kamy ko­goś, że nie zauważamy, jak stoi koło nas... -psycholożka
tak-często-szu­kamy-ko­goś-że nie zauważamy-jak stoi-koło-nas
Miłość wśród cnót jest jak słońce wśród gwiazd: udziela im blasku i piękna. -Franciszek Salezy Św
miłość-wśród-cnót-jest-jak-słoń-wśród-gwiazd-udziela-im-blasku-i-piękna
Dla­tego, że nie znaj­du­jemy, cze­go szu­kamy, nie po­win­niśmy re­zyg­no­wać z szu­kania te­go, co zna­leźć możemy. -Gottfried Wilhelm Leibniz
dla­tego-że nie znaj­­jemy-cze­go-szu­kamy-nie po­win­śmy-re­zyg­no­wać-z szu­kania-te­go-co zna­źć-możemy
Na­wet jeśli niebo wa­li Ci się na głowę, nie za­pomi­naj, że jes­teś wśród gwiazd. -respirer
na­wet-śli-niebo-wa­li-ci ę-na głowę-nie za­pomi­naj-że jes­teś-wśród-gwiazd