Szu­kasz w so­bie cze­goś i nie możesz te­go zna­leźć? Bar­dzo dob­rze. Nie jest to częścią Ciebie. Bądź sobą.


szu­kasz-w so­bie-cze­goś-i nie możesz-te­go-zna­źć-bar­dzo-dob­rze-nie jest to częśą-ciebie-bądź sobą
bez.odwagiszu­kaszw so­biecze­gośi nie możeszte­gozna­leźćbar­dzodob­rzenie jest to częściąciebiebądź sobąszu­kasz w so­biew so­bie cze­goścze­goś i nie możeszi nie możesz te­gote­go zna­leźćbar­dzo dob­rzenie jest to częścią ciebieszu­kasz w so­bie cze­gośw so­bie cze­goś i nie możeszcze­goś i nie możesz te­goi nie możesz te­go zna­leźćszu­kasz w so­bie cze­goś i nie możeszw so­bie cze­goś i nie możesz te­gocze­goś i nie możesz te­go zna­leźćszu­kasz w so­bie cze­goś i nie możesz te­gow so­bie cze­goś i nie możesz te­go zna­leźć

Szczęście nie jest rzeczą łatwą. Bar­dzo trud­no zna­leźć je w so­bie, a niepo­dob­na gdzie indziej. -Nicholas de Chamfort
szczęście-nie jest rzeczą-łatwą-bar­dzo trud­no-zna­źć- w so­bie-a niepo­dob­na-gdzie-indziej
Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać. -Johann Wolfgang Goethe
bar­dzo-cicho-prze­mawia-bóg-w naszej-pier­-bar­dzo-cicho-bar­dzo-wy­raźnie-wska­zuje-cze­go-trze­ba-szu­kać-a cze­go-unikać
Dla­tego, że nie znaj­du­jemy, cze­go szu­kamy, nie po­win­niśmy re­zyg­no­wać z szu­kania te­go, co zna­leźć możemy. -Gottfried Wilhelm Leibniz
dla­tego-że nie znaj­­jemy-cze­go-szu­kamy-nie po­win­śmy-re­zyg­no­wać-z szu­kania-te­go-co zna­źć-możemy