Szu­kasz w so­bie cze­goś i nie możesz te­go zna­leźć? Bar­dzo dob­rze. Nie jest to częścią Ciebie. Bądź sobą.


szu­kasz-w so­bie-cze­goś-i nie możesz-te­go-zna­źć-bar­dzo-dob­rze-nie jest to częśą-ciebie-bądź sobą
bez.odwagiszu­kaszw so­biecze­gośi nie możeszte­gozna­leźćbar­dzodob­rzenie jest to częściąciebiebądź sobąszu­kasz w so­biew so­bie cze­goścze­goś i nie możeszi nie możesz te­gote­go zna­leźćbar­dzo dob­rzenie jest to częścią ciebieszu­kasz w so­bie cze­gośw so­bie cze­goś i nie możeszcze­goś i nie możesz te­goi nie możesz te­go zna­leźćszu­kasz w so­bie cze­goś i nie możeszw so­bie cze­goś i nie możesz te­gocze­goś i nie możesz te­go zna­leźćszu­kasz w so­bie cze­goś i nie możesz te­gow so­bie cze­goś i nie możesz te­go zna­leźć

Szczęście nie jest rzeczą łatwą. Bar­dzo trud­no zna­leźć je w so­bie, a niepo­dob­na gdzie indziej.Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać.Dla­tego, że nie znaj­du­jemy, cze­go szu­kamy, nie po­win­niśmy re­zyg­no­wać z szu­kania te­go, co zna­leźć możemy.Bądź wodą moją nie z deszczu nie obok bądź krwią i bądź wodą mną bądź lecz sobą tą drogą nie szedł nikt bo nie mogą przes­tać chcieć bo mieć nie możesz możesz być jedynie i bądź tyl­ko i tyl­ko to wystarczy zrozum już kochasz Cza­sami przychodzi ta­ki mo­ment, w którym wiesz, że to spoj­rze­nie ja­kim Ciebie ob­darzał już się nie powtórzy, a w skrzyn­ce od­bior­czej nie dos­ta­niesz już żad­nej wiado­mości, bo po pros­tu nad­szedł ko­niec cze­goś co tak bar­dzo kochałaś.po­wiedz mi co ta­kiego w To­bie jest, że choć tak bar­dzo chciałabym Cię nie na­widzić, to za każdym ra­zem gdy spoj­rzę w Two­je oczy, przy­pomi­nam so­bie jed­nak jak bar­dzo cię kocham..