Szukać prawdy, kochać piękno, chcieć dobra, czynić najlepsze - to zadanie i cel człowieka.


szukać-prawdy-kochać-piękno-chcieć-dobra-czynić-najlepsze-to-zadanie-i-cel-człowieka
m. mendelssohnszukaćprawdykochaćpięknochciećdobraczynićnajlepszetozadaniecelczłowiekaszukać prawdykochać pięknochcieć dobraczynić najlepszenajlepszezadanie ii celcel człowiekaczynić najlepszezadanie i celi cel człowiekazadanie i cel człowieka

Czynić dobro, gdzie to jest możliwe, kochać wolność ponad wszystko, nie zaprzeć się prawdy nawet przed tronem!Należy czynić wszystko najlepiej, jak to możliwe; kochać wolność nade wszystko i nigdy nie zdradzać prawdy.To prawda, że w demokracji lud robi jakoby to, co chce: ale wolność polityczna nie polega na tym, aby robić to, co się chce. W państwie, to znaczy w społeczności, w której są prawa, wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to, czego się powinno chcieć, a nie być zmuszonym czynić tego, czego się chcieć nie powinno.Cel to zadanie jakie wyznaczamy naszym marzeniom.Mężczyzna stworzony jest na to, by szukać prawdy, a nie ją posiadać.Człowiek stworzony jest na to, by szukać prawdy, a nie by ją posiadać.