Szum liści w powietrzu przy­wołuje mi Ciebie wra­casz z każdym powiewem Two­je oczy - Two­je spojrzenie Two­je war­gi - Twój pocałunek Two­je dłonie - Twój dotyk Pa­miętam dos­ko­nale i  dos­ko­nale chcę pamiętać każdy dzień, każdą godzinę i każdą minutę z Tobą 


szum-liś-w powietrzu-przy­wołuje-mi ciebie-wra­casz-z każdym-powiewem-two­-oczy- two­-spojrzenie-two­-war­gi- twój-pocałunek-two­
black paradiseszumliściw powietrzuprzy­wołujemi ciebiewra­caszz każdympowiewemtwo­jeoczy two­jespojrzeniewar­gi twójpocałunekdłoniedotykpa­miętamdos­ko­nalechcępamiętaćkażdydzieńkażdągodzinęi każdąminutętobą szum liściliści w powietrzuw powietrzu przy­wołujeprzy­wołuje mi ciebiemi ciebie wra­caszwra­casz z każdymz każdym powiewempowiewem two­jetwo­je oczy two­je spojrzeniespojrzenie two­jetwo­je war­gi twój pocałunekpocałunek two­jetwo­je dłonie twój dotykdotyk pa­miętampa­miętam dos­ko­naledos­ko­nale i i  dos­ko­naledos­ko­nale chcęchcę pamiętaćpamiętać każdykażdy dzieńkażdą godzinęgodzinę i każdąi każdą minutęminutę zz tobą szum liści w powietrzuliści w powietrzu przy­wołujew powietrzu przy­wołuje mi ciebieprzy­wołuje mi ciebie wra­caszmi ciebie wra­casz z każdymwra­casz z każdym powiewemz każdym powiewem two­jepowiewem two­je oczy two­je spojrzenie two­jespojrzenie two­je war­gi twój pocałunek two­jepocałunek two­je dłonie twój dotyk pa­miętamdotyk pa­miętam dos­ko­nalepa­miętam dos­ko­nale i dos­ko­nale i  dos­ko­nalei  dos­ko­nale chcędos­ko­nale chcę pamiętaćchcę pamiętać każdypamiętać każdy dzieńkażdą godzinę i każdągodzinę i każdą minutęi każdą minutę zminutę z tobą 

Pa­miętam każdy dzień spędzo­ny z Tobą, każdą chwilę, ale już nie pa­miętam kim dla mnie byłeś. BYŁEŚ. -Aleksandra_Czarna
pa­miętam-każdy-dzień-spędzo­ny-z tobą-każdą-chwilę-ale-już-nie pa­miętam-kim-dla-mnie-byłeś-byŁeŚ
Zachłan­na na Twój głos... Zachłan­na na Twój dotyk... Zachłan­na na Twój zapach... Tak, jes­tem zachłan­na na całego Ciebie... -rudolf88
zachłan­na-na twój-głos-zachłan­na-na twój-dotyk-zachłan­na-na twój-zapach-tak-jes­tem-zachłan­na-na całego-ciebie
Nie tęsknię za Tobą, ani trochę... To tyl­ko mo­je oczy tęsknią za Twoim widokiem i każda część mo­jego ciała Mo­je ser­ce błaga o Ciebie Dłonie o uścisk Dusza o marzenie... -Andrea
nie-tęsknię-za tobą-ani-trochę-to-tyl­ko-mo­-oczy-tęsknią-za twoim-widokiem-i-każda-część-mo­jego-ciała-mo­-ser­-błaga-o ciebie