Szum liści w powietrzu przy­wołuje mi Ciebie wra­casz z każdym powiewem Two­je oczy - Two­je spojrzenie Two­je war­gi - Twój pocałunek Two­je dłonie - Twój dotyk Pa­miętam dos­ko­nale i  dos­ko­nale chcę pamiętać każdy dzień, każdą godzinę i każdą minutę z Tobą 


szum-liś-w powietrzu-przy­wołuje-mi ciebie-wra­casz-z każdym-powiewem-two­-oczy- two­-spojrzenie-two­-war­gi- twój-pocałunek-two­
black paradiseszumliściw powietrzuprzy­wołujemi ciebiewra­caszz każdympowiewemtwo­jeoczy two­jespojrzeniewar­gi twójpocałunekdłoniedotykpa­miętamdos­ko­nalechcępamiętaćkażdydzieńkażdągodzinęi każdąminutętobą szum liściliści w powietrzuw powietrzu przy­wołujeprzy­wołuje mi ciebiemi ciebie wra­caszwra­casz z każdymz każdym powiewempowiewem two­jetwo­je oczy two­je spojrzeniespojrzenie two­jetwo­je war­gi twój pocałunekpocałunek two­jetwo­je dłonie twój dotykdotyk pa­miętampa­miętam dos­ko­naledos­ko­nale i i  dos­ko­naledos­ko­nale chcęchcę pamiętaćpamiętać każdykażdy dzieńkażdą godzinęgodzinę i każdąi każdą minutęminutę zz tobą szum liści w powietrzuliści w powietrzu przy­wołujew powietrzu przy­wołuje mi ciebieprzy­wołuje mi ciebie wra­caszmi ciebie wra­casz z każdymwra­casz z każdym powiewemz każdym powiewem two­jepowiewem two­je oczy two­je spojrzenie two­jespojrzenie two­je war­gi twój pocałunek two­jepocałunek two­je dłonie twój dotyk pa­miętamdotyk pa­miętam dos­ko­nalepa­miętam dos­ko­nale i dos­ko­nale i  dos­ko­nalei  dos­ko­nale chcędos­ko­nale chcę pamiętaćchcę pamiętać każdypamiętać każdy dzieńkażdą godzinę i każdągodzinę i każdą minutęi każdą minutę zminutę z tobą 

Jes­teś każdą moją myślą, każdą nadzieją, każdym moim marze­niem i nieważne, co przy­niesie nam przyszłość: każdy wspólnie spędzo­ny dzień to naj­wspa­nial­szy dzień me­go życia. Zaw­sze będę na­leżał wyłącznie do ciebie.Pa­miętam każdy dzień spędzo­ny z Tobą, każdą chwilę, ale już nie pa­miętam kim dla mnie byłeś. BYŁEŚ.Siądź obok... Przytomnie... Trwaj... Trwaj bym nie przepadł... I przytul... spójrz w oczy... Tak... Chcę te­go więcej... Bo Cały mój świat... jest Ciebie wart... Każdy mój dzień, Przy To­bie spędzić chcę... To uśmiech Twój... To oczy Twe... To us­ta Twe.. Na­dają życiu sens...Ser­ce zbyt wiele pamięta. Każdą de­cyzję, każdą drogę... Każda z nich kręta... Niczym w pniu - spróchniała miłość wy­ryła pierścienie. Pier­wszy po­całunek i te nieśmiałe spojrzenie... Każdy dzień, tydzień, miesiąc czy pół roku. Już na zaw­sze ra­zem... Bez naj­mniej­sze­go, sa­mot­ne­go kroku.Zachłan­na na Twój głos... Zachłan­na na Twój dotyk... Zachłan­na na Twój zapach... Tak, jes­tem zachłan­na na całego Ciebie...Nie tęsknię za Tobą, ani trochę... To tyl­ko mo­je oczy tęsknią za Twoim widokiem i każda część mo­jego ciała Mo­je ser­ce błaga o Ciebie Dłonie o uścisk Dusza o marzenie...