Tęcza, piękno, miłość, szczęście, dob­ro, ra­dość, uczci­wość, honor. Uk­radłem to wszys­tko, ciesząc się z łupu, wróciłem do do­mu, by się te­mu przyjrzeć. Zjadłem coś na szyb­ko i uj­rzałem zdobycz, na­tychmiast po­tem, zwróciłem wszystko.


tęcza-piękno-miłość-szczęście-dob­ro-ra­dość-uczci­wość-honor-uk­radłem-to wszys­tko-ciesząc ę-z łupu-wrółem-do do­mu
apostroftęczapięknomiłośćszczęściedob­rora­dośćuczci­wośćhonoruk­radłemto wszys­tkociesząc sięz łupuwróciłemdo do­muby sięte­muprzyjrzećzjadłemcośna szyb­koi uj­rzałemzdobyczna­tychmiastpo­temzwróciłemwszystkouk­radłem to wszys­tkociesząc się z łupuwróciłem do do­muby się te­mute­mu przyjrzećzjadłem coścoś na szyb­kona szyb­ko i uj­rzałemi uj­rzałem zdobyczna­tychmiast po­temzwróciłem wszystkoby się te­mu przyjrzećzjadłem coś na szyb­kocoś na szyb­ko i uj­rzałemna szyb­ko i uj­rzałem zdobycz

Jes­tem nieu­czci­wa i uczci­wie możesz liczyć na moją nieu­czci­wość. Bo uczci­wi są niep­rze­widy­wal­ni. Zaw­sze mogą zro­bić coś niewiary­god­nie... głupiego Między dwo­ma skraj­nościami wi­si cien­ka zasłona.De­likat­na, przez­roczys­ta, żeby nas os­trzec lub po­cie­szyć.Czu­jesz niena­wiść, ale gdy spoj­rzysz przez zasłonę, dos­trzeżesz możli­wość miłości.Jes­teś smut­ny , ale po dru­giej stro­nie możesz zo­baczyć ra­dość. Ideal­ny porządek i kom­plet­ny bałagan - wszys­tko zmienia się tak szyb­ko, w mgnieniu oka.To wszys­tko się zbyt szyb­ko dzieje.. Życie za szyb­ko się kończy...[*] Wszys­tko się zmienia, coś jest a po­tem te­go nie ma. chwi­le ulotne.Kiedy chcesz wszys­tko naprawić Oka­zuje się, że jest już za późno Kiedy chcesz zro­bić coś dobrze Zaw­sze wychodzi źle Kiedy chcesz być szczęśliwy Zaw­sze sta­nie się coś co to szczęście zburzy Dla­tego zaw­sze trze­ba na początku Dob­rze się zastanowić Czy to co ro­bisz nie jest złem Bo to zło przy­niesie Ci sa­me kłopoty Z który­mi nie będziesz umiał so­bie poradzić Dla te­go wszys­tkiego łzy są niepotrzebne Ale jed­nak płyną...Ob­chodze­nie urodzin ko­jarzy nam się z życze­niami, ok­laska­mi, tor­tem i pre­zen­ta­mi. Szko­da tyl­ko, że w dzi­siej­szych cza­sach to wszys­tko za­nika w niez­wykle szyb­kim tem­pie i je­dyne co dos­ta­jemy to obłuda, i wpi­sy na facebook'u.