Tęsknie , kocham cię ..... a ty na­wet na mnie nie zwra­casz uwa­gi , ja cały czas się do ciebie uśmie­cham a ty za­raz się od­wra­casz .... Aha chy­ba wiem , nie wiesz z kim tańczyłeś na dys­ko­tece tak ?? Mu­siałam już wra­cać do realu ;*** Kocham Cię 


tęsknie- kocham-ę-a ty na­wet-na mnie-nie zwra­casz-uwa­gi- ja cały-czas ę-do ciebie-uśmie­cham-a ty za­raz ę
natala ;)tęsknie kochamcięa ty na­wetna mnienie zwra­caszuwa­gi ja całyczas siędo ciebieuśmie­chama ty za­raz sięod­wra­caszaha chy­bawiem nie wieszz kimtańczyłeśna dys­ko­tecetak mu­siałamjużwra­caćdo realukochamcię  kocham cięa ty na­weta ty na­wet na mniena mnie nie zwra­casznie zwra­casz uwa­gi ja cały czas sięczas się do ciebiedo ciebie uśmie­chamuśmie­cham a ty za­raz sięa ty za­raz się od­wra­caszod­wra­caszaha chy­baaha chy­ba wiem nie wiesz z kimz kim tańczyłeśtańczyłeś na dys­ko­tecena dys­ko­tece tak mu­siałam jużjuż wra­caćwra­cać do realu*** kochamkocham cię  kocham cięa ty na­wet na mniea ty na­wet na mnie nie zwra­caszna mnie nie zwra­casz uwa­gi ja cały czas się do ciebieczas się do ciebie uśmie­chamdo ciebie uśmie­cham a ty za­raz sięuśmie­cham a ty za­raz się od­wra­casza ty za­raz się od­wra­caszaha chy­ba wiem nie wiesz z kim tańczyłeśz kim tańczyłeś na dys­ko­tecetańczyłeś na dys­ko­tece tak mu­siałam już wra­caćjuż wra­cać do realu*** kocham cię 

Ile razy mam cie od­rzu­cać bys mnie zobaczył jak długo mam myśleć, że jes­tem niczy żeby się o tym przekonać dlacze­go tak moc­no cie kocham ? kocham kocham kocham ...mame ...tate ...brata te miłości mam w sercu jes­teś miłością mo­jego życia kocham cię ser­cem i palcem kocham no­sem i ustami kocham, uwielbiam utożsa­miam cię z bogiem ta ilość ogar­nia mnie całą i śnie i tęsknie i płacze a ty mnie nie znasz Im więcej Cię szu­kam dając Ci miłość Ty nie zwra­casz na mnie uwa­gi, Gdy­byś tyl­ko wie­dział że mogłabym od­dać życie za Ciebie… Jut­ro twe osiem­naste urodziny. Nig­dy nie znałem jeszcze ta­kiej dziewczyny. Ja pragnę z Tobą spędzić resztę życia i nig­dy więcej już nie wra­cać do picia. Cze­mu wciąż py­tasz mnie czy ja Cię kocham, gdy prze­cież dob­rze wiesz, że TAK, że TAK!? Gdy­bym nie kochał to bym z Tobą nie był i bym nie pi­sał i nie śpiewał tak :  Proszę, nie zbliżaj się. Nie chciałabym cię zranić. Proszę nie uśmie­chaj się. Nie chcę cię za to ga­nić. Błagam nie chciej być blis­ko mnie. Nie chciej się mną opiekować. Wiem, że to się skończy źle. Bo mną się trze­ba moc­no zajmować. Błagam wiem, że te­raz te­go nie widzisz. Więc otwórz już oczy. Bo które­goś dnia się zdziwisz. Co koło ciebie cały czas kroczy..Nieroz­pozna­na wys­po rozkoszy, Kocham Cię! Ta­jem­nicza na­miet­ności duszy, Kocham Cię! Myśli mo­ja nieu­chwyt­na w locie, Kocham Cię! Ser­ce mo­jego oceanu roztargnienia, Kocham Cię! Nadziejo blis­ka tym co umierają, Kocham Cię! Uk­ry­ta duszo mo­jej świadomości, Kocham Cię! Mu­zo mo­jego życia bez trwogi, Kocham Cię! Kocham Cię stok­roć bar­dziej niźli ko­gokol­wiek do tej po­ry kochać byłam w stanie.-Kocham cię ! - po­wie­dział cichut­ko misiu -Ni­by dlacze­go? - od­rzekła koniczynka -Gdy Cię nie ma bra­kuje mi cze­goś, wte­dy boję się na­wet włas­ne­go cienia Ko­niczyn­ka uśmie­chnęła się le­ciut­ko i po­wie­działa : - wiesz co mi­siu? To były szcze­re i naj­piękniej­sze słowa, które kiedy­kol­wiek od ko­goś usłyszałam i za to cię właśnie kocham ;]