Tęskno­ta - kwiat zachwy­cający sub­telnością za­pachów. Z dokład­nością do jed­ne­go spojrzenia, jed­nej łzy, wra­cam w przeszłość.


tęskno­- kwiat-zachwy­cający-sub­telnośą-za­pachów-z-dokład­nośą-do jed­ne­go-spojrzenia-jed­nej-łzy-wra­cam-w przeszłość
jaitytęskno­ta kwiatzachwy­cającysub­telnościąza­pachówdokład­nościądo jed­ne­gospojrzeniajed­nejłzywra­camw przeszłość kwiat zachwy­cającyzachwy­cający sub­telnościąsub­telnością za­pachówz dokład­nościądokład­nością do jed­ne­godo jed­ne­go spojrzeniajed­nej łzywra­cam w przeszłość kwiat zachwy­cający sub­telnościązachwy­cający sub­telnością za­pachówz dokład­nością do jed­ne­godokład­nością do jed­ne­go spojrzenia kwiat zachwy­cający sub­telnością za­pachówz dokład­nością do jed­ne­go spojrzenia

co-chwilę-wra­cam-do twoich-słów-i myślę-że jed­nak-mu­siało-coś-między-na­mi-być-za­raz po­tem-przy­pomi­nam-so­bie
nic-w świecie-nie jest war­te-żeby-człowiek-od­wró ę-od te­go-co kocha-a -jed­nak-ja także ę-od­wra­cam-sam-nie wiedzc
Nie na­leży ani okrętu przyt­wier­dzać do jed­nej kot­wi­cy, ani życia opierać na jed­nej nadziei. -Epikur
nie-na­ży-ani-okrę-przyt­wier­dzać-do jed­nej-kot­wi­cy-ani-życia-opierać-na jed­nej-nadziei
Miłość, która nie była po­wodem ani jed­nej łzy, mu­siała być kłamstwem. -Gold Fishy
miłość-która-nie była-po­wodem-ani-jed­nej-łzy-mu­siała-być-kłamstwem