Tęskno­ta boli Moc uczuć niespełnionych rozgoryczeniem 


tęskno­-boli-moc-uczuć-niespełnionych-rozgoryczeniem 
gabaldontęskno­tabolimocuczućniespełnionychrozgoryczeniem tęskno­ta boliboli mocmoc uczućuczuć niespełnionychniespełnionych rozgoryczeniem tęskno­ta boli mocboli moc uczućmoc uczuć niespełnionychuczuć niespełnionych rozgoryczeniem tęskno­ta boli moc uczućboli moc uczuć niespełnionychmoc uczuć niespełnionych rozgoryczeniem tęskno­ta boli moc uczuć niespełnionychboli moc uczuć niespełnionych rozgoryczeniem 

Tęskno­ta boli...Ciche tęskno­ty mają swe źródła w długot­rwałej żywot­ności po­zytyw­nych uczuć...Nie ma nic bardziej żałosnego od niespełnionych marzeń.I po­wiedz, czy blask w twych oczach też był na niby... Niczym Księżyc - świecił światłem odbitym? _______________________ Oso­ba moc­no za­kocha­na, nie widzi,że dru­ga stro­na nie od­wza­jem­niała uczuć, a tyl­ko wy­korzys­ty­wała. Ta pier­wsza, zaśle­piona, kochała tak moc­no, że ta miłość Tęskno­ta, tęskno­ta... Uczu­cie naj­bar­dziej niewy­powie­dziane, stan próżny wsze­lakiej ul­gi, ucisk ser­ca ciągły i jednostajny.Do Ciebie ten list i o miłości tam piszę. By móc być przy tobie, aleją tęskno­ty śpieszę. Codzien­nie czekając na zna­ki od Ciebie, że kochasz i prag­niesz i nig­dy nie odejdziesz.