Tęskno­ta do pieca to ciężka cho­roba dla bałwana.


tęskno­-do pieca-to ężka-cho­roba-dla-bałwana
hans christian andersentęskno­tado piecato ciężkacho­robadlabałwanatęskno­ta do piecado pieca to ciężkato ciężka cho­robacho­roba dladla bałwanatęskno­ta do pieca to ciężkado pieca to ciężka cho­robato ciężka cho­roba dlacho­roba dla bałwanatęskno­ta do pieca to ciężka cho­robado pieca to ciężka cho­roba dlato ciężka cho­roba dla bałwanatęskno­ta do pieca to ciężka cho­roba dlado pieca to ciężka cho­roba dla bałwana

Naiw­ność- cho­roba, naj­częściej występu­je u osób ze zdiag­no­zowaną cho­robą nadzieją.Miłość niejed­nokrot­nie przyrówny­wano do cho­roby. Na­leży do­dać dla ścisłości, że jest to cho­roba, pod­czas której chorzy zaz­wyczaj kładą się do łóżka.fa­natyzm to cho­roba a pas­ja to obsesja Ja­ka cho­roba, ta­kiego jej le­karza potrzeba.Ma­nia wiel­kości to cho­roba karłów.