tęsknotą jes­tem przeklęty i duszę mam wydartą ból siero­cy mi za­dała śmierć gdy wraz z tobą we mnie coś umarło dopóki w anioły wierzę zechciej trącić skrzydłem o mój świat a mo­je ser­ce cię rozpozna i dostrzeże 


tęsknotą-jes­tem-przeklęty-i-duszę-mam-wydartą-ból-siero­cy-mi za­dała-śmierć-gdy-wraz-z tobą-we-mnie-coś-umarło-dopóki-w anioły
adnachieltęsknotąjes­temprzeklętyduszęmamwydartąbólsiero­cymi za­dałaśmierćgdywrazz tobąwemniecośumarłodopókiw anioływierzęzechciejtrącićskrzydłemo mójświatmo­jeser­cecięrozpoznadostrzeże tęsknotą jes­temjes­tem przeklętyprzeklęty ii duszęduszę mammam wydartąwydartą bólból siero­cysiero­cy mi za­dałami za­dała śmierćśmierć gdygdy wrazwraz z tobąz tobą wewe mniemnie coścoś umarłoumarło dopókidopóki w anioływ anioły wierzęwierzę zechciejzechciej trącićtrącić skrzydłemskrzydłem o mójo mój światmo­je ser­ceser­ce cięcię rozpoznarozpozna ii dostrzeże tęsknotą jes­tem przeklętyjes­tem przeklęty iprzeklęty i duszęi duszę mamduszę mam wydartąmam wydartą bólwydartą ból siero­cyból siero­cy mi za­dałasiero­cy mi za­dała śmierćmi za­dała śmierć gdyśmierć gdy wrazgdy wraz z tobąwraz z tobą wez tobą we mniewe mnie cośmnie coś umarłocoś umarło dopókiumarło dopóki w aniołydopóki w anioły wierzęw anioły wierzę zechciejwierzę zechciej trącićzechciej trącić skrzydłemtrącić skrzydłem o mójskrzydłem o mój światświat a mo­jea mo­je ser­cemo­je ser­ce cięser­ce cię rozpoznacię rozpozna irozpozna i dostrzeże 

Ile razy mam cie od­rzu­cać bys mnie zobaczył jak długo mam myśleć, że jes­tem niczy żeby się o tym przekonać dlacze­go tak moc­no cie kocham ? kocham kocham kocham ...mame ...tate ...brata te miłości mam w sercu jes­teś miłością mo­jego życia kocham cię ser­cem i palcem kocham no­sem i ustami kocham, uwielbiam utożsa­miam cię z bogiem ta ilość ogar­nia mnie całą i śnie i tęsknie i płacze a ty mnie nie znasz dopóki mam tę nadzieje dopóty będę trwać w tym miej­scu gdzie jes­tem te­raz, a gdy ona znik­nie i ja zniknę wraz z nią... ________________________________ mo­ja pier­wsza myśl wiec nie bądźcie su­rowi :) Pier­wszy raz Ci wykrzyczę mój ból który zbierałam w sercu ty­le lat który chro­niłam od ludzi rac­jo­nal­nie myślących który od­ku­piłam łza­mi każdej nocy w każdym śnie każde­go dnia Te­raz to wykrzyczę jeśli jeszcze nie zam­knąłeś ser­ca na mnie usłyszysz Ten je­den raz miłość dała mi wściekłość i palący ból roz­dziera powłokę człowieka staję przed Tobą sku­lonym potworem niewol­ni­kiem mych marzeń niewol­ni­kiem przeszłości...Mój kocha­ny Pu­pun­ku ❤  Kończysz dziś 35 lat. Z tej okaz­ji chciałabym Ci życzyć dużo zdro­wia, szczęścia, pieniędzy, wyg­ra­nej wal­ki, w którą wierzę, że wyg­rasz oraz og­romnej miłości do mnie ❤  Bar­dzo Cię kocham, Mi­sia­czku i na prawdę pragnę być z Tobą na zaw­sze. Przep­raszam, że Cię cza­sem ranię. Jes­teś dla mnie naj­ważniej­szy. Ra­zem wszys­tko nam się uda. Two­ja Joasia ❤ Wiem jak dot­rzeć W za­kamar­ki Ciebie Wiem i widzę Za­pach emoc­ji na ciele Czuję bi­cie Ser­ca ko­biece­go Jes­tem z tobą I nie chcę już Więcej wie­dzieć Cze­go ci trze­ba Jes­tem i ty jes­teś Wys­tar­czy dla nas Darów Bożych Z błękit­ne­go nieba Pra­wie codzien­nie jes­tem w szkole Niena­widzę tam być. Pra­wie codzien­nie jes­tem w domu Niena­widzę tam wracać Pra­wie codzien­nie jes­tem wśród ludzi Niena­widzę ich. Mam jed­no miej­sce, do które­go lu­bię wra­cać - mój azyl. Mam jedną osobę, którą kocham - mój przyjaciel. Ale... Na dru­gim końcu świata...