Tęsknota, słowo zużyte otwarło mi swoją dal... Jak różne są rzeczy ukryte w króciutkim wyrazie żal.


tęsknota-słowo-zużyte-otwarło-mi-swoją-dal-jak-różne-są-rzeczy-ukryte-w-króciutkim-wyrazie-żal
antoni słonimskitęsknotasłowozużyteotwarłomiswojądaljakróżnerzeczyukrytekróciutkimwyrazieżalsłowo zużytezużyte otwarłootwarło mimi swojąswoją daldal jakjak różneróżne sąsą rzeczyrzeczy ukryteukryte ww króciutkimkróciutkim wyraziewyrazie żalsłowo zużyte otwarłozużyte otwarło miotwarło mi swojąmi swoją dalswoją dal jakdal jak różnejak różne sąróżne są rzeczysą rzeczy ukryterzeczy ukryte wukryte w króciutkimw króciutkim wyraziekróciutkim wyrazie żalsłowo zużyte otwarło mizużyte otwarło mi swojąotwarło mi swoją dalmi swoją dal jakswoją dal jak różnedal jak różne sąjak różne są rzeczyróżne są rzeczy ukrytesą rzeczy ukryte wrzeczy ukryte w króciutkimukryte w króciutkim wyraziew króciutkim wyrazie żalsłowo zużyte otwarło mi swojązużyte otwarło mi swoją dalotwarło mi swoją dal jakmi swoją dal jak różneswoją dal jak różne sądal jak różne są rzeczyjak różne są rzeczy ukryteróżne są rzeczy ukryte wsą rzeczy ukryte w króciutkimrzeczy ukryte w króciutkim wyrazieukryte w króciutkim wyrazie żal

Spełnienie jest odczarowaną tęsknotą i dlatego często tęsknotą za tęsknotą. -Anita
spełnienie-jest-odczarowaną-tęsknotą-i-dlatego-często-tęsknotą-za-tęsknotą
Kłamstwo a niemówienie prawdy to dwie różne rzeczy. -Emil Zegadłowicz
kłamstwo-a-niemówienie-prawdy-to-dwie-różne-rzeczy