Ta chwi­la, ułamek sekundy Chłonę Cię... To spoj­rze­nie nieśmiałe Chłonę Cię... Ten do­tyk delikatny Chłonę Cię... Ten po­całunek słodki Chłonę Cię... Twe ręce błądzące Chłonę Cię... Twój od­dech przyspieszony Chłonę Cię... Twe ser­ce dudniące Chłonę Cię... Ta rozkosz Pod­daję się _______________ Nie wiem czy powinnam, a jeśli do­wie się on... ? 


ta chwi­-ułamek-sekundy-chłonę-cię-to-spoj­rze­nie-nieśmiałe-chłonę-cię-ten-do­tyk-delikatny-chłonę-cię-ten-po­całunek
kalina86ta chwi­laułameksekundychłonęciętospoj­rze­nienieśmiałetendo­tykdelikatnypo­całuneksłodkitweręcebłądzącetwójod­dechprzyspieszonyser­cedudniącerozkoszpod­dajęsięniewiemczypowinnamjeślido­wie sięon ułamek sekundysekundy chłonęchłonę cięspoj­rze­nie nieśmiałenieśmiałe chłonęchłonę cięcię tenten do­tykdo­tyk delikatnydelikatny chłonęchłonę cięcię tenten po­całunekpo­całunek słodkisłodki chłonęchłonę cięcię twetwe ręceręce błądzącebłądzące chłonęchłonę cięcię twójtwój od­dechod­dech przyspieszonyprzyspieszony chłonęchłonę cięcię twetwe ser­ceser­ce dudniącedudniące chłonęchłonę cięta rozkoszrozkosz pod­dajępod­daję się_______________ nienie wiemwiem czyczy powinnamjeśli do­wie siędo­wie się onułamek sekundy chłonęsekundy chłonę cięcię to spoj­rze­niespoj­rze­nie nieśmiałe chłonęnieśmiałe chłonę cięchłonę cię tencię ten do­tykten do­tyk delikatnydo­tyk delikatny chłonędelikatny chłonę cięchłonę cię tencię ten po­całunekten po­całunek słodkipo­całunek słodki chłonęsłodki chłonę cięchłonę cię twecię twe ręcetwe ręce błądząceręce błądzące chłonębłądzące chłonę cięchłonę cię twójcię twój od­dechtwój od­dech przyspieszonyod­dech przyspieszony chłonęprzyspieszony chłonę cięchłonę cię twecię twe ser­cetwe ser­ce dudniąceser­ce dudniące chłonędudniące chłonę cięchłonę cię tacię ta rozkoszta rozkosz pod­dajęrozkosz pod­daję siępod­daję się _______________się _______________ nie_______________ nie wiemnie wiem czywiem czy powinnama jeśli do­wie sięjeśli do­wie się on

chłonę każdym zmysłem chłonę każdą tkanką jes­tem gąbką z mor­skiej toni co dryfuje i pulsuje wypuszczam wyroby myślowe i przetwory wspomnieniowe każdy kąsek zdegustuję każdy zapach przefiltruję two­je rozpalone męskie dłonie wyznaczają erotyczny szlak wewnątrz moich ud drżeniem ust ogrzewam cię całego chłonę wil­goć naszych ciał dedykowane Łapię się na myślach które nie są dobre zwłaszcza że to przecież do­piero początek... Ale gdy Cię widzę gdy do­tykam twarzy zieleń oczu chłonę pełna jes­tem marzeń Zwa­riowa­na i szalona sam tak o mnie mówisz mo­ja głowa zakręco­na do rozsądku nie przemówisz W ta­kich chwi­lach jestem pełna optymizmu a ra­miona Twoje bro­nią mnie od  me­go pesymizmu...Przy­tulę Cię ,w oczka spoj­rzę Ci , swe pa­luszki wwi­jać będę we włos­ki Twe , zaś nos­kiem swym potrę się o Twój , i us­ta­mi swy­mi zet­knę się z Twoimi wy­powiadając ciepłe słowa w ser­ce Twe jak bar­dzo moc­no Kocham Cię Przypływa­mi wznoszę się rozmemłana pul­sującą roz­bi­jasz o rozkosz żądzą roz­pa­sana toczę się ekstazą obi­jam o kan­ty pragnień tęsknotą lędźwi skowyczę za­gar­niam odpływając, chłonę rozedrgana i mało mi Ciebie, kochany...Uwiel­biam twe spoj­rze­nie w myślach roz­bierasz mnie twój za­pach na mej skórze zmysłowo kręci mnie za­tańczę dziś dla Ciebie biod­ra­mi skuszę Cię do­tykiem mnie rozpalasz całujesz te­go chcę wiem jak na Ciebie działam prag­niesz Tyl­ko mnie mój od­dech Cię dogania niebez­pie­cznie blis­ko jest opętał całe ciało spla­tamy w jed­no się De­dyko­wany :)* 22.03.2016 Malusia_035