Ta­tuś kochał swo­je dzieci, jed­nak wszys­tkie bił jak leci. Życie trochę go zgubiło i pić wódkę nauczyło. Szczęście już tu nie doleci.


ta­ś-kochał-swo­-dzieci-jed­nak-wszys­tkie-bił-jak leci-Życie-trochę-go zgubiło-i-pić-wódkę-nauczyło-szczęście-już- nie doleci
insane breathta­tuśkochałswo­jedziecijed­nakwszys­tkiebiłjak leciycietrochęgo zgubiłopićwódkęnauczyłoszczęściejużtu nie dolecita­tuś kochałkochał swo­jeswo­je dziecijed­nak wszys­tkiewszys­tkie biłbił jak leciŻycie trochętrochę go zgubiłogo zgubiło ii pićpić wódkęwódkę nauczyłoszczęście jużjuż tu nie dolecita­tuś kochał swo­jekochał swo­je dziecijed­nak wszys­tkie biłwszys­tkie bił jak leciŻycie trochę go zgubiłotrochę go zgubiło igo zgubiło i pići pić wódkępić wódkę nauczyłoszczęście już tu nie dolecita­tuś kochał swo­je dziecijed­nak wszys­tkie bił jak leciŻycie trochę go zgubiło itrochę go zgubiło i pićgo zgubiło i pić wódkęi pić wódkę nauczyłoŻycie trochę go zgubiło i pićtrochę go zgubiło i pić wódkęgo zgubiło i pić wódkę nauczyło

Ca­sano­va, mówią plotki, w mieście szu­ka no­wej płotki. Jed­nak prob­lem to niemały, wszys­tkie Pan­ny już mu 'dały'... Jar­ko­wi, bo so­bie nag­ra­bił.... ;>  -Sylwuchna
ca­sano­va-mówią-plotki-w-mieście-szu­ka-no­wej-płotki-jed­nak-prob­lem-to niemały-wszys­tkie-pan­ny-już-mu 'dały'-jar­ko­wi