Ta­les ma­wiał, że śmierć niczym nie różni się od życia. Dlacze­go więc - po­wie­dział ktoś - nie umierasz? Właśnie dla­tego - od­parł - że śmierć nie różni się od życia.


ta­-­wiał-że śmierć-niczym-nie róż ę-od życia-dlacze­go-więc- po­wie­dział-ktoś- nie umierasz-właśnie-dla­tego- od­ł
tales z miletuta­lesma­wiałże śmierćniczymnie różni sięod życiadlacze­gowięc po­wie­działktoś nie umieraszwłaśniedla­tego od­parł że śmierćta­les ma­wiałże śmierć niczymniczym nie różni sięnie różni się od życiadlacze­go więc po­wie­dział ktośwłaśnie dla­tego że śmierć nie różni sięnie różni się od życiaże śmierć niczym nie różni sięniczym nie różni się od życia że śmierć nie różni się od życia

Niczym się nie różni śmierć od życia. -Tales
niczym-ę-nie-róż-śmierć-od-życia
Kłamstwo nie różni się niczym od prawdy, prócz tego, że nią nie jest. -Stanisław Jerzy Lec
kłamstwo-nie-róż-ę-niczym-od-prawdy-prócz-tego-że-ą-nie-jest
Póki my żyjemy śmierć jest niczym, jak śmierć przyjdzie, to znów my będziem niczym. -Alojzy Żółkowski
póki-my-żyjemy-śmierć-jest-niczym-jak-śmierć-przyjdzie-to-znów-my-będziem-niczym
Człowiek nie de­cydu­je sam o pew­nych różni­cach. Różni­ce no­simy w sobie. -Imre Kertész
człowiek-nie de­cydu­-sam-o pew­nych-róż­cach-róż­ no­simy-w sobie