Ta­jem­ni­ce zmuszają do myśle­nia i dla­tego szkodzą zdrowiu.


ta­jem­­-zmuszają-do myś­nia-i dla­tego-szkodzą-zdrowiu
edgar allan poeta­jem­ni­cezmuszajądo myśle­niai dla­tegoszkodzązdrowiuta­jem­ni­ce zmuszajązmuszają do myśle­niado myśle­nia i dla­tegoi dla­tego szkodząszkodzą zdrowiuta­jem­ni­ce zmuszają do myśle­niazmuszają do myśle­nia i dla­tegodo myśle­nia i dla­tego szkodząi dla­tego szkodzą zdrowiuta­jem­ni­ce zmuszają do myśle­nia i dla­tegozmuszają do myśle­nia i dla­tego szkodządo myśle­nia i dla­tego szkodzą zdrowiuta­jem­ni­ce zmuszają do myśle­nia i dla­tego szkodzązmuszają do myśle­nia i dla­tego szkodzą zdrowiu

Tajemnice zmuszają do myślenia i dlatego szkodzą zdrowiu.Dla człowieka neut­ralne­go na głębsze prze­myśle­nia le­piej uz­nać is­tnienie bo­ga i po śmier­ci niep­rzy­jem­nie się zas­koczyć, niż uz­nać, że go nie ma i uświado­mić so­bie je­go is­tnienie, gdy będzie już za późno. Nie jes­tem neutralnym.Człowiek mądry nie uważa śmier­ci za rzeczy­wis­tość godną myśle­nia. Przed­miotem myśle­nia fi­lozo­ficzne­go może być tyl­ko życie.To praw­da, że czys­tość mówi nie w kwes­tii sek­su przed­małżeńskiego. Nie dla­tego jed­nak, żeby seks czy ciało były złe, lecz dokład­nie od­wrot­nie: po­nieważ seks jest świętą ta­jem­nicą, a ciało oso­by jest świąty­nią. Rzeczy święte nie są ot­warte na oścież dla każde­go, są przez­naczo­ne je­dynie dla tych, którzy spełnią pew­ne wa­run­ki i przejdą próbę.To miłość stała się dla nas in­spi­racją dla tworze­nia so­bie wza­jem­nie piękniej­sze­go życia.Nie mówi­my do siebie nie dla­tego, że nie ma­my nic do po­wie­dze­nia, ale dla­tego, że nie mu­simy nic mówić – bo tak by­wa między dwoj­giem ludzi, którzy są dla siebie pier­wszym wspomnieniem.