Ta­jem­ni­ca budzi w nas dziec­ko. Nies­te­ty, co­raz star­sze dziecko.


ta­jem­­ca-budzi-w nas-dziec­ko-nies­te­ty co­raz-star­sze-dziecko
krzysztof mętrakta­jem­ni­cabudziw nasdziec­konies­te­ty co­razstar­szedzieckota­jem­ni­ca budzibudzi w nasw nas dziec­kostar­sze dzieckota­jem­ni­ca budzi w nasbudzi w nas dziec­kota­jem­ni­ca budzi w nas dziec­ko

ludzkość-budzi-w nas-wy­nalaz­kość-świat-budzi-w nas-za­fas­cy­nowa­nie-a wszechświat-budzi-w nas-cieka­wość~pa­weł-rychlica 
Najza­baw­niej­sze w ludziach jest to, że będąc młody­mi, marzą o tym, aby być star­szy­mi, a będąc star­szy­mi, chcą być młod­si ... Zaw­sze wszys­tko pogmatwane. -doorka
najza­baw­niej­sze-w ludziach-jest to-że będąc-młody­mi-marzą-o tym-aby być-star­szy­mi-a będąc-star­szy­mi-chcą-być-młod­
Nie ma nic bar­dziej nies­pra­wied­li­wego niż nieod­wza­jem­niona tęskno­ta. To na­wet gor­sze niż nieod­wza­jem­niona miłość. -Janusz Leon Wiśniewski
nie- nic-bar­dziej-nies­pra­wied­li­wego-ż-nieod­wza­jem­niona-tęskno­-to na­wet-gor­sze-ż-nieod­wza­jem­niona-miłość
Niep­rzy­jem­ne praw­dy są zaw­sze lep­sze od przy­jem­nych złudzeń. -John Fitzgerald Kennedy
niep­rzy­jem­ne-praw­dy-są zaw­sze-lep­sze-od przy­jem­nych-złudzeń