Ta­ka jest słabość rodza­ju ludzkiego i ta­ka je­go przew­rotność, że niewątpli­wie na lep­sze mu wychodzi zno­sić jarzmo wszel­kich możli­wych za­bobonów, by­leby nie były zabójcze, niż żyć bez re­ligii. Człowiek zaw­sze pot­rze­bował wędzidła, a cho­ciaż ok­ry­wał się śmie­sznością składając ofiary faunom, sa­tyrom i na­jadom, rozsądniej i korzys­tniej było czcić te fan­tastyczne wyob­rażenia bóstwa niż od­dać się ateizmowi.


ta­ka-jest słabość-rodza­ju-ludzkiego-i ­ka-­go-przew­rotność-że niewątpli­wie-na lep­sze-mu wychodzi-zno­ć-jarzmo-wszel­kich
françois-marie arouet de voltaire (wolter)ta­kajest słabośćrodza­juludzkiegoi ta­kaje­goprzew­rotnośćże niewątpli­wiena lep­szemu wychodzizno­sićjarzmowszel­kichmożli­wychza­bobonówby­lebynie byłyzabójczeniżżyćbezre­ligiiczłowiek zaw­szepot­rze­bowałwędzidłaa cho­ciażok­ry­wał sięśmie­sznościąskładającofiaryfaunomsa­tyromi na­jadomrozsądnieji korzys­tniejbyłoczcićte fan­tastycznewyob­rażeniabóstwaod­dać sięateizmowita­ka jest słabośćjest słabość rodza­jurodza­ju ludzkiegoludzkiego i ta­kai ta­ka je­goje­go przew­rotnośćże niewątpli­wie na lep­szena lep­sze mu wychodzimu wychodzi zno­sićzno­sić jarzmojarzmo wszel­kichwszel­kich możli­wychmożli­wych za­bobonówby­leby nie byłynie były zabójczeżyć bezbez re­ligiiczłowiek zaw­sze pot­rze­bowałpot­rze­bował wędzidłaa cho­ciaż ok­ry­wał sięok­ry­wał się śmie­sznościąśmie­sznością składającskładając ofiaryofiary faunomsa­tyrom i na­jadomrozsądniej i korzys­tnieji korzys­tniej byłobyło czcićczcić te fan­tastycznete fan­tastyczne wyob­rażeniawyob­rażenia bóstwabóstwa niżniż od­dać sięod­dać się ateizmowita­ka jest słabość rodza­jujest słabość rodza­ju ludzkiegorodza­ju ludzkiego i ta­kaludzkiego i ta­ka je­goi ta­ka je­go przew­rotnośćże niewątpli­wie na lep­sze mu wychodzina lep­sze mu wychodzi zno­sićmu wychodzi zno­sić jarzmozno­sić jarzmo wszel­kichjarzmo wszel­kich możli­wychwszel­kich możli­wych za­bobonówby­leby nie były zabójczeniż żyć bezżyć bez re­ligiiczłowiek zaw­sze pot­rze­bował wędzidłaa cho­ciaż ok­ry­wał się śmie­sznościąok­ry­wał się śmie­sznością składającśmie­sznością składając ofiaryskładając ofiary faunomrozsądniej i korzys­tniej byłoi korzys­tniej było czcićbyło czcić te fan­tastyczneczcić te fan­tastyczne wyob­rażeniate fan­tastyczne wyob­rażenia bóstwawyob­rażenia bóstwa niżbóstwa niż od­dać sięniż od­dać się ateizmowi

I. Wpierw os­karżaj o zło te­go, który nie umie się bro­nić lub ma mniej­sze możli­wości obrony II. Twój ból jest zaw­sze większy niż bliźniego III. Każdy, kto myśli inaczej niż ty to twój wróg, bo two­ja rac­ja jest je­dyną słuszną IV. Potępiaj sku­tek, a nie przyczynę zła V. Wa­dy bliźniego mnóż przez swo­je krzyw­dy wszel­kie, a zasługi dziel między siebie Życie jest łat­wiej­sze, niż się wy­daje. Wys­tar­czy godzić się z tym, co jest nie do przyjęcia, oby­wać się bez te­go, co niezbędne i zno­sić rzeczy nie do zniesienia.A czy jest coś głup­sze­go niż dla nie wiado­mo ja­kich przyczyn roz­poczy­nać taką walkę, z której obie stro­ny zaw­sze więcej mają stra­ty niż zysku? Ukocha­na ma Joasiu, ma królo­wo najpiękniejsza, jes­teś jedną na tym świecie mi osobą najważniejszą. Kocham Cię mym całym sercem, nig­dy przes­tać nie zamierzam. Dla mnie tyl­ko Ty się liczysz, mówię prawdę To­bie, szczerze. Nie pot­ra­fię żyć bez Ciebie, myśleć przes­tać nie potrafię wciąż o To­bie - mej miłości, która się raz w życiu trafia. Mi­mo wszel­kich przeciwności bądźmy zaw­sze, zaw­sze razem. Tyl­ko z Tobą, z Tobą jedną mógłbym stanąć przed ołtarzem. * Dla Joasi * Praw­dzi­wym przy­jacielem jest zaw­sze nasz par­tner, bo kocha praw­dzi­wie i jest zaw­sze kiedy go pot­rze­buje­my, nie to co in­ni, którzy się oka­zują ob­cy­mi wte­dy kiedy są pot­rzeb­ni ! (moich wypocin) Co­kol­wiek złego było - to te cho­re emoc­je, nie zamierzone. Da­waj­my so­bie zaw­sze drugą szansę, na­wet tam gdzie in­ni pos­ta­wili na nas krzyżyk. Szansę by stać się lep­szym, lub cho­ciaż zaak­cepto­wać to cze­go nie możemy zmienić. Poz­dra­wiam i kończę, Jest bo­wiem czas nat­chnienia i czas pow­ro­tu do życia... Obyśmy się nie spot­ka­li tu zbyt prędko. :)