Ta­ka jest słabość rodza­ju ludzkiego i ta­ka je­go przew­rotność, że niewątpli­wie na lep­sze mu wychodzi zno­sić jarzmo wszel­kich możli­wych za­bobonów, by­leby nie były zabójcze, niż żyć bez re­ligii. Człowiek zaw­sze pot­rze­bował wędzidła, a cho­ciaż ok­ry­wał się śmie­sznością składając ofiary faunom, sa­tyrom i na­jadom, rozsądniej i korzys­tniej było czcić te fan­tastyczne wyob­rażenia bóstwa niż od­dać się ateizmowi.


ta­ka-jest słabość-rodza­ju-ludzkiego-i ­ka-­go-przew­rotność-że niewątpli­wie-na lep­sze-mu wychodzi-zno­ć-jarzmo-wszel­kich
françois-marie arouet de voltaire (wolter)ta­kajest słabośćrodza­juludzkiegoi ta­kaje­goprzew­rotnośćże niewątpli­wiena lep­szemu wychodzizno­sićjarzmowszel­kichmożli­wychza­bobonówby­lebynie byłyzabójczeniżżyćbezre­ligiiczłowiek zaw­szepot­rze­bowałwędzidłaa cho­ciażok­ry­wał sięśmie­sznościąskładającofiaryfaunomsa­tyromi na­jadomrozsądnieji korzys­tniejbyłoczcićte fan­tastycznewyob­rażeniabóstwaod­dać sięateizmowita­ka jest słabośćjest słabość rodza­jurodza­ju ludzkiegoludzkiego i ta­kai ta­ka je­goje­go przew­rotnośćże niewątpli­wie na lep­szena lep­sze mu wychodzimu wychodzi zno­sićzno­sić jarzmojarzmo wszel­kichwszel­kich możli­wychmożli­wych za­bobonówby­leby nie byłynie były zabójczeżyć bezbez re­ligiiczłowiek zaw­sze pot­rze­bowałpot­rze­bował wędzidłaa cho­ciaż ok­ry­wał sięok­ry­wał się śmie­sznościąśmie­sznością składającskładając ofiaryofiary faunomsa­tyrom i na­jadomrozsądniej i korzys­tnieji korzys­tniej byłobyło czcićczcić te fan­tastycznete fan­tastyczne wyob­rażeniawyob­rażenia bóstwabóstwa niżniż od­dać sięod­dać się ateizmowita­ka jest słabość rodza­jujest słabość rodza­ju ludzkiegorodza­ju ludzkiego i ta­kaludzkiego i ta­ka je­goi ta­ka je­go przew­rotnośćże niewątpli­wie na lep­sze mu wychodzina lep­sze mu wychodzi zno­sićmu wychodzi zno­sić jarzmozno­sić jarzmo wszel­kichjarzmo wszel­kich możli­wychwszel­kich możli­wych za­bobonówby­leby nie były zabójczeniż żyć bezżyć bez re­ligiiczłowiek zaw­sze pot­rze­bował wędzidłaa cho­ciaż ok­ry­wał się śmie­sznościąok­ry­wał się śmie­sznością składającśmie­sznością składając ofiaryskładając ofiary faunomrozsądniej i korzys­tniej byłoi korzys­tniej było czcićbyło czcić te fan­tastyczneczcić te fan­tastyczne wyob­rażeniate fan­tastyczne wyob­rażenia bóstwawyob­rażenia bóstwa niżbóstwa niż od­dać sięniż od­dać się ateizmowi

Życie jest łat­wiej­sze, niż się wy­daje. Wys­tar­czy godzić się z tym, co jest nie do przyjęcia, oby­wać się bez te­go, co niezbędne i zno­sić rzeczy nie do zniesienia. -Kathleen Morris
Życie-jest łat­wiej­sze-ż ę-wy­daje-wys­tar­czy godzić ę-z tym-co jest nie do przyjęcia-oby­wać ę-bez-te­go-co niezbędne
A czy jest coś głup­sze­go niż dla nie wiado­mo ja­kich przyczyn roz­poczy­nać taką walkę, z której obie stro­ny zaw­sze więcej mają stra­ty niż zysku?  -Erazm z Rotterdamu
a czy-jest coś-głup­sze­go-ż-dla-nie wiado­mo-ja­kich-przyczyn-roz­poczy­nać-taką-walkę-z której obie-stro­ny-zaw­sze-więcej