Ta­ki ko­lega z dzieciństwa, pod­stawówki, za­wodówki. Przy­jaciel to był, do cza­su pożycze­nia pew­nej kwo­ty pieniężnej. Te­lefo­nu nie miał, a i spot­ka­nie z nim zak­ra­wało na szczęście. Każdy był by wkur................... Do cza­su gdy do­wie­działem się o je­go chorobie. Dziś mam łzy w oczach , wspo­minając sta­re dob­re chwi­le, a pieniądz to tyl­ko chwyt naszych czasów, seg­re­gujący ludzkie uczucia. Spoczy­waj w po­koju Ko­lego, jes­tem Ci dłużny modlitwę.


ta­ki-ko­lega-z dzieciństwa-pod­stawówki-za­wodówki-przy­jaciel-to był-do cza­su-pożycze­nia-pew­nej-kwo­ty-pieniężnej
taktojaxta­kiko­legaz dzieciństwapod­stawówkiza­wodówkiprzy­jacielto byłdo cza­supożycze­niapew­nejkwo­typieniężnejte­lefo­nunie miała i spot­ka­niez nimzak­ra­wałona szczęściekażdybyłby wkurdocza­sugdydo­wie­działem sięo je­gochorobiedziśmamłzyw oczach wspo­minającsta­redob­rechwi­lea pieniądzto tyl­kochwytnaszychczasówseg­re­gującyludzkieuczuciaspoczy­wajw po­kojuko­legojes­temci dłużnymodlitwęta­ki ko­legako­lega z dzieciństwaprzy­jaciel to byłdo cza­su pożycze­niapożycze­nia pew­nejpew­nej kwo­tykwo­ty pieniężnejte­lefo­nu nie miała i spot­ka­nie z nimz nim zak­ra­wałozak­ra­wało na szczęściekażdy byłbył by wkurdo cza­sucza­su gdygdy do­wie­działem siędo­wie­działem się o je­goo je­go chorobiedziś mammam łzyłzy w oczach wspo­minając sta­resta­re dob­redob­re chwi­lea pieniądz to tyl­koto tyl­ko chwytchwyt naszychnaszych czasówseg­re­gujący ludzkieludzkie uczuciaspoczy­waj w po­kojuw po­koju ko­legojes­tem ci dłużnyci dłużny modlitwęta­ki ko­lega z dzieciństwado cza­su pożycze­nia pew­nejpożycze­nia pew­nej kwo­typew­nej kwo­ty pieniężneja i spot­ka­nie z nim zak­ra­wałoz nim zak­ra­wało na szczęściekażdy był by wkurdo cza­su gdycza­su gdy do­wie­działem sięgdy do­wie­działem się o je­godo­wie­działem się o je­go chorobiedziś mam łzymam łzy w oczach wspo­minając sta­re dob­resta­re dob­re chwi­lea pieniądz to tyl­ko chwytto tyl­ko chwyt naszychchwyt naszych czasówseg­re­gujący ludzkie uczuciaspoczy­waj w po­koju ko­legojes­tem ci dłużny modlitwę

Człowiek lu­bi wspo­minać cza­sy gdy był naj­bo­gat­szy emoc­jo­nal­nie. To dla­tego wielu tak chętnie wra­ca myśla­mi w la­ta dzieciństwa. -Krio
człowiek-lu­bi-wspo­minać-cza­sy-gdy-był-naj­bo­gat­szy-emoc­jo­nal­nie-to dla­tego-wielu-tak-chętnie-wra­ca-myś­mi-w ­