Ta­ki po­winien być młody człowiek. Obojętnie czym by się zaj­mo­wał, je­go za­pał nie po­winien znać umiaru, a on sam zmęczenia.


ta­ki-po­winien-być-młody-człowiek-obojętnie czym-by ę-zaj­mo­wał-­go-za­pał-nie po­winien-znać-umiaru-a on sam-zmęczenia
jane austenta­kipo­winienbyćmłodyczłowiekobojętnie czymby sięzaj­mo­wałje­goza­pałnie po­winienznaćumiarua on samzmęczeniata­ki po­winienpo­winien byćbyć młodymłody człowiekobojętnie czym by sięby się zaj­mo­wałje­go za­pałza­pał nie po­winiennie po­winien znaćznać umiarua on sam zmęczeniata­ki po­winien byćpo­winien być młodybyć młody człowiekobojętnie czym by się zaj­mo­wałje­go za­pał nie po­winienza­pał nie po­winien znaćnie po­winien znać umiaruta­ki po­winien być młodypo­winien być młody człowiekje­go za­pał nie po­winien znaćza­pał nie po­winien znać umiaruta­ki po­winien być młody człowiekje­go za­pał nie po­winien znać umiaru

Człowiek po­winien się uczyć na cudzych błędach, bo sam wszys­tkich po­pełnić nie zdoła.Próżno pow­tarzać, że człowiek po­winien się za­dowo­lić spo­kojem. Człowiek pot­rze­buje czy­nu, gdy go nie znaj­du­je - sam sta­je się je­go autorem.Każda mi­nuta w obo­zie - to mi­nuta wsącza­nia tru­ciz­ny. Jest tu wiele rzeczy, o których człowiek nie po­winien wie­dzieć, których nie po­winien widzieć, a jeśli już zo­baczył - to naj­le­piej, żeby szyb­ko umarł.Człowiek nie jest aniołem ale winien być istotą kulturalną.Człowiek nig­dy nie po­winien być zbyt pew­ny, że wyg­rał. Zwłaszcza z losem.Człowiek winien sam siebie upominać, nie nienawidzić. Nienawiść do samego siebie to egocentryzm. A nie znosić swoich ułomności to żądza wyniesienia się i przodowania.