Ta­kie oto jest pier­wsze przy­kaza­nie miłości: pro­sić tyl­ko o to, co uczci­we i czy­nić tyl­ko to, co uczciwe.


ta­kie-oto-jest pier­wsze-przy­kaza­nie-miłoś-pro­ć-tyl­ko-o to-co uczci­we-i czy­ć-tyl­ko-to-co uczciwe
cyceronta­kieotojest pier­wszeprzy­kaza­niemiłościpro­sićtyl­koo toco uczci­wei czy­nićtoco uczciweta­kie otooto jest pier­wszejest pier­wsze przy­kaza­nieprzy­kaza­nie miłościpro­sić tyl­kotyl­ko o toco uczci­we i czy­nići czy­nić tyl­kota­kie oto jest pier­wszeoto jest pier­wsze przy­kaza­niejest pier­wsze przy­kaza­nie miłościpro­sić tyl­ko o toco uczci­we i czy­nić tyl­kota­kie oto jest pier­wsze przy­kaza­nieoto jest pier­wsze przy­kaza­nie miłościta­kie oto jest pier­wsze przy­kaza­nie miłości

Pier­wsze przy­kaza­nie: nie nudź bliźniego swego.Przez­nacze­nie od­da­je ko­bietę pier­wsze­mu. Przy­padek - naj­lep­sze­mu. Wybór - pier­wsze­mu lepszemu.Nie is­tnieje miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia, od pier­wsze­go wej­rze­nia może się obudzić tyl­ko pożądanie.Nie wiem, Pa­nie Boże, czy była to miłość przy­bywająca wraz z pier­wszym spoj­rze­niem. Być może mo­je ser­ce wie­działo już o niej w mo­men­cie, gdy po­raz pier­wszy uj­rzało Je­go uśmiech. Tyl­ko wte­dy jeszcze nie chciało nic powiedzieć.Człowieka, który pot­ra­fi wy­konać coś niep­rawdo­podob­ne­go różni od te­go, który nie pot­ra­fi tyl­ko jed­no: pier­wsze­go pro­wadzi wiara w to, że się uda, a dru­giego og­ra­nicza strach przed porażką.Gdy zo­baczyłem ją w ta­kim sta­nie miałem ochotę krzyczeć... udu­sić ją... uderzyć...przy­tulić... po­wie­dzieć, ja­ka jest dla mnie ważna. Ale tyl­ko wzruszyłem ra­miona­mi i poszedłem da­lej, mówiąc, że ta­kie jest życie...