Ta­lent kształtu­je się w spo­koju życia pry­wat­ne­go - cha­rak­ter w wirze życia publicznego.


ta­lent-kształ­ ę-w spo­koju-życia-pry­wat­ne­go- cha­rak­ter-w wirze-życia-publicznego
johann wolfgang goetheta­lentkształtu­je sięw spo­kojużyciapry­wat­ne­go cha­rak­terw wirzepublicznegota­lent kształtu­je siękształtu­je się w spo­kojuw spo­koju życiażycia pry­wat­ne­go cha­rak­ter w wirzew wirze życiażycia publicznegota­lent kształtu­je się w spo­kojukształtu­je się w spo­koju życiaw spo­koju życia pry­wat­ne­go cha­rak­ter w wirze życiaw wirze życia publicznegota­lent kształtu­je się w spo­koju życiakształtu­je się w spo­koju życia pry­wat­ne­go cha­rak­ter w wirze życia publicznegota­lent kształtu­je się w spo­koju życia pry­wat­ne­go

Ta­lent kształci się w ciszy, a cha­rak­ter – w wirze świata.Talent kształtuje się w spokoju życia prywatnego - charakter w wirze życia publicznego.Cha­rak­ter można uk­ształto­wać pop­rzez in­tensywną pracę nad zmianą cha­rak­te­ru włas­ne­go pisma.Cha­rak­ter - zja­wis­ko rzadziej spo­tyka­ne niż bohaterstwo.In­te­ligen­cja i cha­rak­ter – to jest cel praw­dzi­wej edukacji. In­telli­gen­ce plus cha­rac­ter – that is the goal of true edu­cation (ang.) Za­siejesz myśl, zbie­rzesz działanie. Działanie zaowo­cuje na­wykiem, a ten da plon w pos­ta­ci cha­rak­te­ru. Cha­rak­ter jest ziar­nem, z które­go wy­kiełku­je two­je przeznaczenie.