-Ta­to... Co to znaczy być zdrowym?- -Ach syn­ku... To znaczy po­siadać te sa­me cho­roby co wszys­cy inni.- 


ta­to-co to znaczy-być-zdrowym-ach-syn­ku-to znaczy-po­siadać-te ­me-cho­roby-co wszys­cy-inni- 
karaczan19ta­toco to znaczybyćzdrowymachsyn­kuto znaczypo­siadaćte sa­mecho­robyco wszys­cyinni ta­to co to znaczyco to znaczy byćach syn­kusyn­ku to znaczyto znaczy po­siadaćpo­siadać te sa­mete sa­me cho­robycho­roby co wszys­cyta­to co to znaczy byćach syn­ku to znaczysyn­ku to znaczy po­siadaćto znaczy po­siadać te sa­mepo­siadać te sa­me cho­robyte sa­me cho­roby co wszys­cyach syn­ku to znaczy po­siadaćsyn­ku to znaczy po­siadać te sa­meto znaczy po­siadać te sa­me cho­robypo­siadać te sa­me cho­roby co wszys­cyach syn­ku to znaczy po­siadać te sa­mesyn­ku to znaczy po­siadać te sa­me cho­robyto znaczy po­siadać te sa­me cho­roby co wszys­cy

Co to właściwie znaczy: być dorosłym? To znaczy wiedzieć, że nie ma cudów. To znaczy wiedzieć, że daremnie żyło się nadzieją. To znaczy być wydanym na łup smutku.Być człowiekiem znaczy po­siadać kryształową mo­ral­ność, nieog­ra­niczoną tolerancyjność, do pas­ji po­suniętą pra­cowi­tość, dążyć do ciągłego uzu­pełniania swe­go wyk­ształce­nia, po­magać innym.  Szczęście nie znaczy nic, jeśli inni o nim nie wiedzą, a znaczy bardzo mało, jeśli go nie zazdroszczą.Być jak cień, to nie znaczy straszyć, skra­dać się za kimś in­nym. Być jak cień, to znaczy również kochać i troszczyć się – być czyimś aniołem stróżem.chcieć to cier­pienie, gdy nie ma dob­ra ani zła jest cier­pienie. a wszys­tko co da­je cier­pienie jest naj­czys­tszym grzechem. tak właśnie pragnąć znaczy grzeszyć. i wie­rzyć znaczy grzeszyć. i chcieć znaczy grzeszyć. my wszys­cy, uwiąza­ni w grzechu naszych łak­nień, co cier­pienie niepojęte przy­noszą, twórca­mi je­dyny­mi, wewnętrzne­go piekła jesteśmy.Jesteś powołaniem, czy inni cię powołali? Jeśli powołali cię inni, to znaczy, że byłeś w jakiś sposób zniewolony.