Ta­to, Je­dyne wspom­nienie, Cyrk w la­to, Po­tem cyrk w do­mu Ta­to, Morze wódki, Ocean zaz­drości, Ma­ma ma siniaki Ta­to, Wie­cznie pi­jany, Dom to strach, Boję się na to pat­rzeć Ta­to, Je­den gest, Jed­no słowo, Przy­tul mnie Po­kochaj mnie Ta­to, Pa­miętam, Pi­jany, Nieobec­ny Ta­to, To piszę ja, Dorosły, Mały chłopiec, Z zapłaka­nymi ocza­mi, Wy­baczam, Kocham, Choć miłości mi brak.


ta­to-je­dyne-wspom­nienie-cyrk-w ­to-po­tem-cyrk-w do­mu-ta­to-morze-wódki-ocean-zaz­droś-ma­- siniaki-ta­to-wie­cznie-pi­jany-dom
astermoniusta­toje­dynewspom­nieniecyrkw la­topo­temcyrkw do­mumorzewódkioceanzaz­drościma­mama siniakiwie­czniepi­janydomto strachboję sięna to pat­rzećje­dengestjed­nosłowoprzy­tulmniepo­kochajpa­miętampi­janynieobec­nytopiszęjadorosłymałychłopieczapłaka­nymiocza­miwy­baczamkochamchoćmiłościmi brakje­dyne wspom­nieniecyrk w la­topo­tem cyrkcyrk w do­muw do­mu ta­tomorze wódkiocean zaz­drościma­ma ma siniakima siniaki ta­towie­cznie pi­janydom to strachboję się na to pat­rzećna to pat­rzeć ta­toje­den gestjed­no słowoprzy­tul mniemnie po­kochajpo­kochaj mniemnie ta­tonieobec­ny ta­topiszę jamały chłopiecz zapłaka­nymizapłaka­nymi ocza­michoć miłościmiłości mi brakpo­tem cyrk w do­mucyrk w do­mu ta­toma­ma ma siniaki ta­toboję się na to pat­rzeć ta­toprzy­tul mnie po­kochajmnie po­kochaj mniepo­kochaj mnie ta­toz zapłaka­nymi ocza­michoć miłości mi brak

Cze­go się boję? Boję się stra­cić ludzi, których kocham. Boję się, że ko­lej­ny raz mi się to przy­darzy. Boję się sa­mot­ności. Boję się kiedyś obudzić i zdać so­bie sprawę z te­go, że ni­kogo już przy mnie nie ma. Boję się jutra. Boję się dru­giego człowieka. Boję się świata.Spoj­rzałem w jej sza­re oczy, były zapłaka­ne. Całe czer­wo­ne, a po po­liczku spływały łzy. Chciałem je wyt­rzeć, ale objęła mnie i moc­no przy­tuliła. Tak jak­by chciała mnie przy­goto­wać na po­wie­dze­nie mi praw­dy, ale nic nie mogło mnie na to przygotować.Mówisz do mnie A je­dyne co słyszę to NIE Do­tykasz mnie A je­dyne co czuję to NIE Po­kazu­jesz mi A je­dyne co widzę to NIE Pro­sisz mnie A je­dyne o co ja proszę to NIE Każesz kochać A je­dyne co kocham to NIE Mówisz:żyj A je­dyne czym żyję to NIE A kiedy wie­czo­rem wspom­nisz przy­pad­kiem o mnie to wiedz że już jes­tem w in­nych ra­mionach bo ty byłeś niebez­pie­cznie nieodpowiedzialny....Pat­rzysz na mnie, Ale tak jak­by niedokładnie. Mówisz coś, Słyszę je­dynie pom­ru­kiwa­nia i niechęć. Wszczy­nasz dys­kusję i zaczy­nasz działać, Nie kończąc. Otarłeś się biod­rem o mój pośladek, Dot­knąłeś moją ta­lię nieraz, W oso­bowość jed­nak nie zajrzałeś, Roz­ma­wiać szczerze nie chciałeś. Pi­jany do nicze­go mi ty tu, Wy­noś się, uciekaj stąd! Nie zro­zum mnie źle, Pragnę cię, Ty­le, że  Nie w ta­kim stanie.Ogar­nia mnie strach. Wszecho­gar­niający strach i za­burza wszys­tko. Nie mogę przez niego spać, nie mogę się skupić. A dlacze­go on mnie go­ni ?  Cze­ka mnie ważne dla mnie wyz­wa­nie i chciałabym aby mo­ja pew­ność w swe umiejętności mnie nie zawiodła. Lecz boję się.