Tajemnica jest jak dziura w sukni: im większe są starania by ją ukryć, tym bardziej jest widoczna.


tajemnica-jest-jak-dziura-w-sukni-im-większe-są-starania-by-ją-ukryć-tym-bardziej-jest-widoczna
sylvana carmentajemnicajestjakdziurasukniimwiększestaraniabyukryćtymbardziejwidocznatajemnica jestjest jakjak dziuradziura ww sukniim większewiększe sąsą staraniastarania byby jąją ukryćtym bardziejbardziej jestjest widocznatajemnica jest jakjest jak dziurajak dziura wdziura w sukniim większe sąwiększe są staraniasą starania bystarania by jąby ją ukryćtym bardziej jestbardziej jest widocznatajemnica jest jak dziurajest jak dziura wjak dziura w sukniim większe są staraniawiększe są starania bysą starania by jąstarania by ją ukryćtym bardziej jest widocznatajemnica jest jak dziura wjest jak dziura w sukniim większe są starania bywiększe są starania by jąsą starania by ją ukryć

Była w tym człowieku tajemnica, tajemnica, którą chciał wyjaśnić. Ale w gruncie rzeczy jest tylko tajemnica biedy, która ludziom odbiera imię i przeszłość.Dziura jest tam, gdzie niczego nie ma. Dziura jest wiecznym kompanem nie-dziury. Dziura osobno nie występuje.Im większe zero, tym bardziej nadęte.Większość naszych błędów jest bardziej wybaczalna niż środki, którymi staramy się je ukryć.Jak narodziny są bolesną tajemnicą między matką a dzieckiem, tak śmierć jest bolesną tajemnicą między Bogiem i człowiekiem.Bogactwo jest jak morska woda: im więcej pijesz, tym większe masz pragnienie.