Tak­ty­ka - to niep­ra­wa córka oj­ca Tak­ty­ka i mat­ki Obłudy.


tak­ty­ka- to niep­ra­wa-córka-oj­ca-tak­ty­ka-i mat­ki-obłudy
alfred aleksander konartak­ty­ka to niep­ra­wacórkaoj­cai mat­kiobłudy to niep­ra­wa córkacórka oj­caoj­ca tak­ty­katak­ty­ka i mat­kii mat­ki obłudy to niep­ra­wa córka oj­cacórka oj­ca tak­ty­kaoj­ca tak­ty­ka i mat­kitak­ty­ka i mat­ki obłudy to niep­ra­wa córka oj­ca tak­ty­kacórka oj­ca tak­ty­ka i mat­kioj­ca tak­ty­ka i mat­ki obłudy to niep­ra­wa córka oj­ca tak­ty­ka i mat­kicórka oj­ca tak­ty­ka i mat­ki obłudy

Ow­ca idzie za owcą, jak czy­ni mat­ka, tak czy­ni córka.Tak postępuj z przy­jaciółmi, aby nie sta­li się niep­rzy­jaciółmi, a z niep­rzy­jaciółmi tak, żeby jak naj­prędzej sta­li się to­bie przyjaciółmi.Myślę o To­bie w ko­lorach, które nie is­tnieją... Myślę o Nas słowa­mi Ra­dości pi­sany­mi Nadzieją... Niep­rze­jed­na­ne jest ser­ce co tak moc­no kocha, upar­te w Miłości... mo­je bi­je moc­no w Twoich ciepłych dłoniach... siedząc nap­rze­ciw Wo­jow­ni­ka Wil­czy­ca z zaufa­niem Mu się od­da­je- dwie Siły przy sobie, tak wo­bec siebie ot­warte, tak kochające, tak pochłonięte uczu­ciem i w nim tak roz­kosznie bezradne...'' Ki­lomet­ry po­każą Ci ile tak nap­rawdę ona dla Ciebie znaczy'' - przy­pom­niał so­bie słowa mat­ki i ogarnął go tak wiel­ki smu­tek, że nie wie­dział czy jeszcze kiedyś będzie z nim dobrze...Tak ją kochał, tak na nią pat­rzył, tak do niej mówił, tak ją do­tykał, tak kłamał i zostawił.Jak przy­jaciele pochleb­cy psują, tak kłótli­wi niep­rzy­jaciele bar­dzo często przyczy­niają się do poprawy.