Taką samą przez się działającą formą, wywołującą estetyczne zadowolenie nazywam Czystą Formą. Nie jest to więc forma pozbawiona treści, bo takiej żaden żywy stwór stworzyć nie potrafi, tylko ta w której życiowe składniki stanowią element drugorzędny.


taką-samą-przez-ę-działającą-formą-wywołującą-estetyczne-zadowolenie-nazywam-czystą-formą-nie-jest-to-więc-forma-pozbawiona-treś-bo
stanisław ignacy witkiewicz (witkacy)takąsamąprzezsiędziałającąformąwywołującąestetycznezadowolenienazywamczystąformąniejesttowięcformapozbawionatreścibotakiejżadenżywystwórstworzyćniepotrafitylkoktórejżycioweskładnikistanowiąelementdrugorzędnytaką samąsamą przezprzez sięsię działającądziałającą formąwywołującą estetyczneestetyczne zadowoleniezadowolenie nazywamnazywam czystączystą formąnie jestwięc formaforma pozbawionapozbawiona treścibo takiejtakiej żadenżaden żywyżywy stwórstwór stworzyćstworzyć nienie potrafitylko taw którejktórej życioweżyciowe składnikiskładniki stanowiąstanowią elementelement drugorzędnytaką samą przezsamą przez sięprzez się działającąsię działającą formąwywołującą estetyczne zadowolenieestetyczne zadowolenie nazywamzadowolenie nazywam czystąnazywam czystą formąjest to więcwięc forma pozbawionaforma pozbawiona treścibo takiej żadentakiej żaden żywyżaden żywy stwórżywy stwór stworzyćstwór stworzyć niestworzyć nie potrafitylko ta wta w którejw której życiowektórej życiowe składnikiżyciowe składniki stanowiąskładniki stanowią elementstanowią element drugorzędny

Wolny lud to bynajmniej nie ten, który ma taką lub inną formę rządu, lecz ten, który cieszy się formą rządu ustanowioną przez prawo.Czas jest tylko szczególną formą przestrzeni.Potrzebna nam nowa wizja przedsiębiorczości. W społeczeństwie o przeważnie podmiejskim charakterze potrzebna jest taka forma organizacji pracy i etyki pracy, która da mężczyznom i kobietom pewne pole widzenia, pewną godność i wolność, a nie tylko możliwość egzystencji.Małżeństwo jest jedyną formą rzeczywistego niewolnictwa uznaną przez prawo.Życie jest formą istnienia białka, tylko w kominie czasem coś załka.Małżeństwo jest je­dyną formą rzeczy­wis­te­go niewol­nic­twa uz­na­nego przez prawo.