Taką samą przez się działającą formą, wywołującą estetyczne zadowolenie nazywam Czystą Formą. Nie jest to więc forma pozbawiona treści, bo takiej żaden żywy stwór stworzyć nie potrafi, tylko ta w której życiowe składniki stanowią element drugorzędny.


taką-samą-przez-ę-działającą-formą-wywołującą-estetyczne-zadowolenie-nazywam-czystą-formą-nie-jest-to-więc-forma-pozbawiona-treś-bo
stanisław ignacy witkiewicz (witkacy)takąsamąprzezsiędziałającąformąwywołującąestetycznezadowolenienazywamczystąformąniejesttowięcformapozbawionatreścibotakiejżadenżywystwórstworzyćniepotrafitylkoktórejżycioweskładnikistanowiąelementdrugorzędnytaką samąsamą przezprzez sięsię działającądziałającą formąwywołującą estetyczneestetyczne zadowoleniezadowolenie nazywamnazywam czystączystą formąnie jestwięc formaforma pozbawionapozbawiona treścibo takiejtakiej żadenżaden żywyżywy stwórstwór stworzyćstworzyć nienie potrafitylko taw którejktórej życioweżyciowe składnikiskładniki stanowiąstanowią elementelement drugorzędnytaką samą przezsamą przez sięprzez się działającąsię działającą formąwywołującą estetyczne zadowolenieestetyczne zadowolenie nazywamzadowolenie nazywam czystąnazywam czystą formąjest to więcwięc forma pozbawionaforma pozbawiona treścibo takiej żadentakiej żaden żywyżaden żywy stwórżywy stwór stworzyćstwór stworzyć niestworzyć nie potrafitylko ta wta w którejw której życiowektórej życiowe składnikiżyciowe składniki stanowiąskładniki stanowią elementstanowią element drugorzędny

Wolny lud to bynajmniej nie ten, który ma taką lub inną formę rządu, lecz ten, który cieszy się formą rządu ustanowioną przez prawo. -Montesquieu
wolny-lud-to-bynajmniej-nie-ten-który-taką-lub-inną-formę-rzą-lecz-ten-który-cieszy-ę-formą-rzą-ustanowioną-przez-prawo
Czas jest tylko szczególną formą przestrzeni. -Herbert George Wells
czas-jest-tylko-szczególną-formą-przestrzeni
Małżeństwo jest jedyną formą rzeczywistego niewolnictwa uznaną przez prawo. -John Stuart Mill
małżeństwo-jest-jedyną-formą-rzeczywistego-niewolnictwa-uznaną-przez-prawo
Życie jest formą istnienia białka, tylko w kominie czasem coś załka. -Agnieszka Osiecka
Życie-jest-formą-istnienia-białka-tylko-w-kominie-czasem-coś-załka
Małżeństwo jest je­dyną formą rzeczy­wis­te­go niewol­nic­twa uz­na­nego przez prawo. -John Stuart Mill
małżeństwo-jest ­dyną-formą-rzeczy­wis­te­go-niewol­nic­twa-uz­na­nego-przez-prawo