Także my, pięćdziesięciolatkowie, mamy swoje szczęście nie za sobą, lecz przed sobą!


także-my-pięćdziesięciolatkowie-mamy-swoje-szczęście-nie-za-sobą-lecz-przed-sobą
joseph wlttlotakżemypięćdziesięciolatkowiemamyswojeszczęścieniezasobąleczprzedsobątakże mymamy swojeswoje szczęścieszczęście nienie zaza sobąlecz przedprzed sobąmamy swoje szczęścieswoje szczęście nieszczęście nie zanie za sobąlecz przed sobąmamy swoje szczęście nieswoje szczęście nie zaszczęście nie za sobąmamy swoje szczęście nie zaswoje szczęście nie za sobą

Zły człowiek nie chce mieć prawd Ewangelii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te prawdy przed tobą, to cię prowadzą; a gdy za tobą to cię obarczają.Zły człowiek nie chce mieć praw­dy Ewan­ge­lii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te praw­dy przed tobą, to cię pro­wadzą, a gdy za tobą to cię obarczają.Zły człowiek nie chce mieć prawdy Ewangelii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te prawdy przed tobą, to cię prowadzą, a gdy za tobą to cię obarczają.Nie o to idzie, abyśmy umieli bronić siebie przed innymi, lecz by każdy z nas myślał, jak ma obronić innych przed sobą.By­cie sobą nie może być zbu­dowa­ne tyl­ko na ak­tach bo­hater­stwa. Jes­tem sobą także w moim grzechu, w mo­jej skończo­ności, w mo­jej winie! gdy­bym czuł lęk przed bo­giem, nie przed sobą, mógłbym naz­wać się szczęśli­wym, lecz nie człowiekiem