Tak było, jest i będzie: po­dob­ny szu­ka po­dob­ne­go sobie. Sic fuit, est et erit: si­milis si­milem si­bi quaerit. (łac.) 


tak-było-jest i będzie-po­dob­ny-szu­ka-po­dob­ne­go-sobie-sic-fuit- erit-­milis-­milem-­bi-quaerit-łac 
autor nieznanytakbyłojest i będziepo­dob­nyszu­kapo­dob­ne­gosobiesicfuitet eritsi­milissi­milemsi­biquaeritłac tak byłopo­dob­ny szu­kaszu­ka po­dob­ne­gopo­dob­ne­go sobiesic fuitest et eritsi­milis si­milemsi­milem si­bisi­bi quaeritpo­dob­ny szu­ka po­dob­ne­goszu­ka po­dob­ne­go sobiesi­milis si­milem si­bisi­milem si­bi quaeritpo­dob­ny szu­ka po­dob­ne­go sobiesi­milis si­milem si­bi quaerit

Po­dob­ny cie­szy podobnym Si­milis si­mili gaudet (łac.) Nikt nie jest dob­ry przez przypadek. Ne­mo est ca­su bo­nus. (łac.) No­body is good by ac­ci­dent. (ang.) Cze­mu o Miłości za­pomi­nać chcemy? Wten­czas gdy za­kończy się znienacka Cze­mu jej dob­ro złą myślą gnieciemy? Cze­mu tęskno­ta się z ser­cem cacka? Nie róbmy te­go, to dob­rem było I tak jak dob­ro szyb­ko się skończyło https://m44g.teetres.com Nie ma nic w umyśle, cze­go by przed­tem nie było w zmysłach. Ni­hil est in in­tellec­tu quin prius fuerit in sen­su. (łac.) Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą.Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa.