Tak było, jest i będzie: po­dob­ny szu­ka po­dob­ne­go sobie. Sic fuit, est et erit: si­milis si­milem si­bi quaerit. (łac.) 


tak-było-jest i będzie-po­dob­ny-szu­ka-po­dob­ne­go-sobie-sic-fuit- erit-­milis-­milem-­bi-quaerit-łac 
autor nieznanytakbyłojest i będziepo­dob­nyszu­kapo­dob­ne­gosobiesicfuitet eritsi­milissi­milemsi­biquaeritłac tak byłopo­dob­ny szu­kaszu­ka po­dob­ne­gopo­dob­ne­go sobiesic fuitest et eritsi­milis si­milemsi­milem si­bisi­bi quaeritpo­dob­ny szu­ka po­dob­ne­goszu­ka po­dob­ne­go sobiesi­milis si­milem si­bisi­milem si­bi quaeritpo­dob­ny szu­ka po­dob­ne­go sobiesi­milis si­milem si­bi quaerit

Po­dob­ny cie­szy podobnym Si­milis si­mili gaudet (łac.)  -Autor nieznany
po­dob­ny-cie­szy-podobnym-si­milis-­mili-gaudet-łac 
Nikt nie jest dob­ry przez przypadek. Ne­mo est ca­su bo­nus. (łac.) No­body is good by ac­ci­dent. (ang.)  -Seneka Młodszy
nikt-nie jest dob­ry-przez-przypadek-ne­mo-ca­su-bo­nus-łac-no­body-is good-by ac­­dent-ang 
Nie ma nic w umyśle, cze­go by przed­tem nie było w zmysłach. Ni­hil est in in­tellec­tu quin prius fuerit in sen­su. (łac.)  -Arystoteles
nie- nic-w umyś-cze­go-by przed­tem-nie było-w zmysłach-ni­hil-in in­tellec­-quin-prius-fuerit-in sen­su-łac 
Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa. -Wacław Potocki
dob­re-drze­wo-dob­rym ę-owo­cem-ok­ry­wa-dob­ry-człek-z dob­rych-czynów-poz­na­wany-bywa