Tak chcę, tak rozkazuję, niech moja wola posłuży za rację.


tak-chcę-tak-rozkazuję-niech-moja-wola-posłuży-za-rację
gimer juwenaltakchcętakrozkazujęniechmojawolaposłużyzaracjętak chcętak rozkazujęniech mojamoja wolawola posłużyposłuży zaza racjęniech moja wolamoja wola posłużywola posłuży zaposłuży za racjęniech moja wola posłużymoja wola posłuży zawola posłuży za racjęniech moja wola posłuży zamoja wola posłuży za rację

chłop­cy-wolą-blon­dynki-ale-mężczyź-wolą-brunetki-może-i takale-każdy-mężczyz­na- w so­bie-coś-z chłopca