Tak czy inaczej żeń się: jeśli znaj­dziesz dobrą żonę, będziesz szczęśli­wy, jeśli złą – zos­ta­niesz filozofem.


tak-czy-inaczej-żeń-ę-śli-znaj­dziesz-dobrą-żonę-będziesz-szczęśli­wy-śli-złą-zos­­niesz-filozofem
sokratestakczyinaczejżeńsięjeśliznaj­dzieszdobrążonębędzieszszczęśli­wyzłązos­ta­nieszfilozofemtak czyczy inaczejinaczej żeńjeśli znaj­dzieszznaj­dziesz dobrądobrą żonębędziesz szczęśli­wyjeśli złą– zos­ta­nieszzos­ta­niesz filozofemtak czy inaczejczy inaczej żeńinaczej żeń sięjeśli znaj­dziesz dobrąznaj­dziesz dobrą żonęjeśli złą –złą – zos­ta­niesz– zos­ta­niesz filozofemtak czy inaczej żeńczy inaczej żeń sięjeśli znaj­dziesz dobrą żonęjeśli złą – zos­ta­nieszzłą – zos­ta­niesz filozofemtak czy inaczej żeń sięjeśli złą – zos­ta­niesz filozofem

Tak czy inaczej - żeń się: jeśli znajdziesz dobrą żonę, będziesz szczęśliwy, jeśli złą - zostaniesz filozofem.Jeśli znajdziesz dobrą żonę, będziesz szczęśliwy, jeśli złą - zostaniesz filozofem.Żenić się należy w każdym wypadku. Jeśli ktoś dostanie dobrą żonę, będzie szczęśliwy, gdy dostanie złą, może się stać filozofem.Jeśli znaj­dziesz się w od­po­wied­nim miej­scu, cza­sie i to­warzys­twie, to wys­tar­czy wyjąć chusteczkę...Możesz zos­tać oszu­kany, jeśli będziesz zbyt uf­ny, ale jeśli nie będziesz wys­tar­czająco uf­ny, two­je życie sta­nie się torturą.Co znaj­dziesz za os­tatni­mi drzwiami przed niebem ?  Jeżeli masz zam­knięte ser­ce nie znaj­dziesz za ty­mi drzwiami nic co by ci oświet­liło drogę, ale jeżeli two­je ser­ce jest ot­warte znaj­dziesz tam ludzi którzy szu­kają tak jak i ty i ra­zem od­naj­dziecie właści­we drzwi.