Tak ją kochał, tak na nią pat­rzył, tak do niej mówił, tak ją do­tykał, tak kłamał i zostawił.


tak-ją kochał-tak-na ą-pat­rzył-tak-do niej-mówił-tak-ją do­tykał-tak-kłamał-i zostawił
nicoletakją kochałtakna niąpat­rzyłdo niejmówiłją do­tykałkłamałi zostawiłtak ją kochałtak na niąna nią pat­rzyłtak do niejdo niej mówiłtak ją do­tykałtak kłamałkłamał i zostawiłtak na nią pat­rzyłtak do niej mówiłtak kłamał i zostawił

żeby tak w oczy pat­rzeć: kto to widział? żeby pod deszczem ta­ki niemy film bez słów, żeby tak rękę w ręku trzy­mać: kto to słyszał? a prze­cież jut­ro tu­taj się spot­ka­my znów - i tak się trud­no rozstać, i tak się trud­no rozstać, no, na­wet jeśli trochę pa­da, to niech pa­da - i tak się trud­no rozstać, i tak się trud­no rozstać, nas chy­ba tu­taj zacza­rować mu­siał deszcz.Moim wkładem w bu­dowa­nie świata jest umiejętność ry­sowa­nia. Będę ry­sować tak dużo, dla tak wielu ludzi oraz tak długo jak będę mógł.Mo­ja śmierć jest wy­bawieniem z ziem­skiego życia, o tak. Każdy sens by­cia z Tobą spra­wia, że jes­tem cała, o tak. Bo bez Cb się żyć nie da, o tak, o tak. In­spi­rac­ja: Phil Col­lins © by Mrs Vercetti Za­kocha­ni są ra­zem tak szczęśliwi Miło tak na nich po­pat­rzeć i się uśmie­chnąć :) Nigdy w dziejach wojen tak liczni nie zawdzięczali tak wiele tak nielicznym.- Co z te­go, że na­pisał, że będzie pa­miętał. Tak się tyl­ko mówi. I tak zapomni. - To Ty zrób tak, żeby pamiętał.