Tak jak w naszym obecnym życiu miewamy tysiące snów, tak też nasze obecne życie jest jedynie jednym z wielu tysięcy takich istnień, do którego przychodzimy z innego, bardziej rzeczywistego życia i następnie wracamy po śmierci. Nasze życie jest jedynie jednym ze snów tego bardziej rzeczywistego życia i tak już jest nieskończenie aż do ostatniego, najprawdziwszego życia - życia Boga.


tak-jak-w-naszym-obecnym-życiu-miewamy-tysią-snów-tak-też-nasze-obecne-życie-jest-jedynie-jednym-z-wielu-tysięcy-takich-istnień-do-którego
lew tołstojtakjaknaszymobecnymżyciumiewamytysiącesnówtakteżnaszeobecneżyciejestjedyniejednymwielutysięcytakichistnieńdoktóregoprzychodzimyinnegobardziejrzeczywistegożycianastępniewracamypośmiercinaszezesnówtegojużnieskończenieostatniegonajprawdziwszegobogatak jakjak ww naszymnaszym obecnymobecnym życiużyciu miewamymiewamy tysiącetysiące snówtak teżteż naszenasze obecneobecne życieżycie jestjest jedyniejedynie jednymjednym zz wieluwielu tysięcytysięcy takichtakich istnieńdo któregoktórego przychodzimyprzychodzimy zz innegobardziej rzeczywistegorzeczywistego życiażycia ii następnienastępnie wracamywracamy popo śmiercinasze życieżycie jestjest jedyniejedynie jednymjednym zeze snówsnów tegotego bardziejbardziej rzeczywistegorzeczywistego życiażycia ii taktak jużjuż jestjest nieskończenienieskończenie ażaż dodo ostatniegonajprawdziwszego życiażyciażyciażycia bogatak jak wjak w naszymw naszym obecnymnaszym obecnym życiuobecnym życiu miewamyżyciu miewamy tysiącemiewamy tysiące snówtak też naszeteż nasze obecnenasze obecne życieobecne życie jestżycie jest jedyniejest jedynie jednymjedynie jednym zjednym z wieluz wielu tysięcywielu tysięcy takichtysięcy takich istnieńdo którego przychodzimyktórego przychodzimy zprzychodzimy z innegobardziej rzeczywistego życiarzeczywistego życia iżycia i następniei następnie wracamynastępnie wracamy powracamy po śmiercinasze życie jestżycie jest jedyniejest jedynie jednymjedynie jednym zejednym ze snówze snów tegosnów tego bardziejtego bardziej rzeczywistegobardziej rzeczywistego życiarzeczywistego życia iżycia i taki tak jużtak już jestjuż jest nieskończeniejest nieskończenie ażnieskończenie aż doaż do ostatniegonajprawdziwszego życiażycia boga

Jedynie miłość nadaje sens życiu. Dlatego im bardziej zdolni będziemy do miłości i dawania siebie innym, tym bardziej sensowne będzie nasze życie.Tak jak nasi przodkowie nie otrzymali w darze od niebios ziemi, na której dzisiaj żyjemy, lecz musieli ją wywalczyć z narażeniem życia, tak też w przyszłości łaska żadnych narodów nie nada nam ani ziemi, ani życia. Uczyni to jedynie moc miecza zwycięstwa.Ożywiajmy w sobie ambicję życia, tak konieczną Narodowi, który dotąd bardziej wsławił się sztuką bohaterskiego umierania niż umiejętnością życia.Kiedy widzimy ciągle tych samych ludzi, stają sie oni w końcu częściami naszego życia. A skoro są już częścią naszego życia, to chcą je zmieniać. Jesli nie stajemy się tacy, jak tego oczekiwali, są niezadowoleni. Ponieważ ludziom wydaje się, że wiedzą dokładnie jak powinno wyglądać nasze życie. Natomiast nikt nie wie, w jaki sposób powinien przeżyć własne życie.Szczęście jest widokiem życia, a próżność jego sprężyną, życie jest ofiarą śmierci, śmierć celem życia.Gdy człowiek nie ceni czegoś bardziej od życia, to życie to niewiele jest warte.