Tak jak w rzeczypospolitej potrzebna jest cnota, a w monarchii honor, tak samo w ustroju despotycznym potrzebny jest LĘK. Co się tyczy cnoty, nie jest ona potrzebna; honor zaś byłby wręcz niebezpieczny.


tak-jak-w-rzeczypospolitej-potrzebna-jest-cnota-a-w-monarchii-honor-tak-samo-w-ustroju-despotycznym-potrzebny-jest-lĘk-co-ę-tyczy-cnoty-nie-jest
montesquieutakjakrzeczypospolitejpotrzebnajestcnotamonarchiihonortaksamoustrojudespotycznympotrzebnylĘkcosiętyczycnotynieonapotrzebnahonorzaśbyłbywręczniebezpiecznytak jakjak ww rzeczypospolitejrzeczypospolitej potrzebnapotrzebna jestjest cnotaw monarchiimonarchii honortak samosamo ww ustrojuustroju despotycznymdespotycznym potrzebnypotrzebny jestjest lĘkco sięsię tyczytyczy cnotynie jestjest onaona potrzebnazaś byłbybyłby wręczwręcz niebezpiecznytak jak wjak w rzeczypospolitejw rzeczypospolitej potrzebnarzeczypospolitej potrzebna jestpotrzebna jest cnotaa w monarchiiw monarchii honortak samo wsamo w ustrojuw ustroju despotycznymustroju despotycznym potrzebnydespotycznym potrzebny jestpotrzebny jest lĘkco się tyczysię tyczy cnotynie jest onajest ona potrzebnahonor zaś byłbyzaś byłby wręczbyłby wręcz niebezpieczny

Religia jest ludziom potrzebna, tak jak potrzebna jest nadzieja na życie wieczne, na spotkanie drogich zmarłych, wiekuiste szczęście itd.Reklama jest tak potrzebna produktowi jak prąd elektryczny żarówce.Potrzebna nam nowa wizja przedsiębiorczości. W społeczeństwie o przeważnie podmiejskim charakterze potrzebna jest taka forma organizacji pracy i etyki pracy, która da mężczyznom i kobietom pewne pole widzenia, pewną godność i wolność, a nie tylko możliwość egzystencji.Nie tak bardzo potrzebna jest pomoc przyjaciół, ile wiara w ich pomoc.Ale miłości będzie dosyć. Wszystka miłość zwraca się do miłości, która ją zrodziła. Nawet pamięć nie jest potrzebna dla miłości. Jest kraj żywych i kraj zmarłych, a mostem między nimi jest miłość. I tylko ona przetrwa, tylko ona ma znaczenie.Z bronią jest jak z ludźmi, zawsze się psuje kiedy jest najbardziej potrzebna.